ဘုမၼိစက္ကြင္းႏွင့္ အကာအကြယ္ယၾတာ

ျမန္မာေဗဒင္ပညာတြင္ ဘုမၼိက်ေရာက္သည့္ အသက္ပိုင္းျခားကာလမ်ားကို ေန႔သားအလိုက္ ေရွးဆရာႀကီးမ်ား သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဘုမၼိစက္ကြင္းထဲ က်ေရာက္လာသည့္အခါ ညာတိဗ်သန-ေဆြမ်ိဳးညာတိတို႔ ပ်က္စီးျခင္း၊ ေဘာဂဗ်သန-စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ ေရာဂါဗ်သန- အနာေရာဂါ ဖိစီးႏွိပ္စက္၍ ပ်က္စီးျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္သည္။

ျမန္မာ့လက္ဆန္းေဗဒင္ပညာအရ မိမိတို႔၏ ၿဂိဳဟ္နံသင့္အိမ္မွ ေလးခြင္ေျမာက္ က်ေရာက္ေသာ အဌလဂ္ခြင္သို႔ ေရာက္ျခင္းကို ဘုမၼိစက္ကြင္းသို႔ က်ေရာက္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ ေန႔သားအလိုက္ ဘုမၼိၿဂိဳဟ္အိပ္ က်ေရာက္ေသာ အသက္ပိုင္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

-တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ားသည္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္အိပ္ျဖစ္ေသာ အသက္ ၃၀ႏွစ္ မွ ၄၆ ႏွစ္အတြင္း

-တနလၤာေန႔ဖြားမ်ားသည္ စေနၿဂိဳဟ္အိပ္ျဖစ္ေသာ အသက္ ၄၁ႏွစ္ မွ အသက္ ၅၀ ႏွစ္အတြင္း

-အဂၤါေန႔ဖြားမ်ားသည္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္အိပ္ျဖစ္ေသာ အသက္ ၃၆ ႏွစ္မွ ၅၄ ႏွစ္အတြင္း

-ဗုဒၶဟူးေန႔ဖြားမ်ားသည္ ရာဟုၿဂိဳဟ္အိပ္ျဖစ္ေသာ အသက္ ၄၇ ႏွစ္မွ ၅၈ ႏွစ္အတြင္း

-ၾကာသပေတးေန႔ဖြားမ်ားသည္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္အိပ္ျဖစ္ေသာ အသက္ ၅၃ ႏွစ္မွ ၅၈ ႏွစ္အတြင္း

-ေသာၾကာေန႔ဖြားမ်ားသည္ အဂၤါၿဂိဳဟ္အိပ္ျဖစ္ေသာ အသက္ ၄၃ ႏွစ္မွ အသက္ ၅၀ ႏွစ္အတြင္း

-စေနေန႔ဖြားမ်ားသည္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္အိပ္ျဖစ္ေသာ အသက္ ၄၂ ႏွစ္မွ ၆၂ ႏွစ္အတြင္း

ေဖာ္ျပပါ အသက္ပိုင္းမ်ားသည္ (၇) ေန႔ဖြားအလိုက္ ဘုမၼိၿဂိဳဟ္အိပ္ေသာ အသက္ပိုင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး အဝင္ႏွစ္ အထြက္ႏွစ္မ်ားတြင္ ပိုမို ဂ႐ုစိုက္သတိျပဳရမည္ျဖစ္ေပသည္။

ဘုမၼိက်ေသာ အသက္ပိုင္းမ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ အာယုအရပ္တြင္ ေမြးနံပင္ကို ရွင္သန္ေအာင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ဘုမၼိဆိုးက်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အညံ့မ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္။ ဤကားေရွးေခတ္ပညာရွင္ႀကီးမ်ား၏ ဘုမၼိအကာကြယ္ယၾတာ နည္းလမ္းေကာင္း တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ေန႔သားအလိုက္ေဆာင္႐ြက္ရန္မွာ …

-တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ားသည္ အေရွ႕အရပ္တြင္ အုန္းပင္ စိုက္ရမည္။

-တနလၤာေန႔ဖြားမ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္အရပ္တြင္ ကံေကာ္ပင္ စိုက္ရမည္။

-အဂၤါေန႔ဖြားမ်ားသည္ ေတာင္အရပ္တြင္ ဇီးပင္ စိုက္ရမည္။

-ဗုဒၶဟူးေန႔ဖြားမ်ားသည္ အေနာက္ေတာင္အရပ္တြင္ ႐ြက္လွပင္ (သို႔) ဝါးပင္ ရရာတစ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးရမည္။

-ၾကာသပေတးေန႔ဖြားမ်ားသည္ အေနာက္ေျမာက္အရပ္တြင္ ပ်ဥ္းမပင္ သို႔မဟုတ္ ပိန္းပန္းပင္ စိုက္ရမည္။

-ေသာၾကာေန႔ဖြားမ်ားသည္ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္တြင္ သီဟိုဠ္ပင္ (သို႔) သီးပင္ ရရာစိုက္ပ်ိဳးရမည္။

-စေနေန႔ဖြားမ်ားသည္။ အေနာက္အရပ္တြင္ ဒန္းပင္ (သို႔) ထန္းပင္ စိုက္ပ်ိဳးရမည္။

ဤကား ဘုမၼိၿဂိဳဟ္အိပ္၏ ကံဇာတာအညံ့မ်ားကို ေက်ာ္လႊားေစႏိုင္ေသာ ဘုမၼိေက်ာ္ ဓာတ္သစ္ပင္စိုက္ ယၾတာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအကာအကြယ္ယၾတာျဖင့္ ဘုမၼိစက္ကြင္းကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ညာတိဗ်သန၊ ေဘာဂဗ်သနႏွင့္ ေရာဂါဗ်သနမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာ ေပ်ာက္ကြယ္ေစႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ – ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့႐ိုးရာဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)