လြယ္ကူအသုံးဝင္ သက္ေရာက္ေဗဒင္

လူတိုင္းအတြက္ ေရာက္ဆဲအသက္ပိုင္းအလိုက္ တစ္ႏွစ္တာ ကံဇာတာ အေကာင္း၊ အဆိုးအေျခအေနမ်ားကို အလြယ္တကူ ကိုယ္တိုင္ တြက္ခ်က္သိရွိႏိုင္သည့္ ျမန္မာ့လက္ဆန္းေဗဒင္ကိန္းတစ္ခုကို အမ်ားအက်ိဳးငွာ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

တြက္နည္းမွာ အလြန္ လြယ္ကူပါသည္။ ေရာက္ဆဲအသက္ကို တည္ပါ။ ေန႔ခုႏွစ္ေန႔၊ ခုႏွစ္နံ ရွိေသာေၾကာင့္ (၇) ျဖင့္ စားပါ။ ရလာေသာ အႂကြင္းအလိုက္ တစ္ႏွစ္စာအေဟာကို ဖတ္ရႈ အသုံးခ်ရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ အသက္ ၂၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူတစ္ဦးသည္ ၂၉ ႏွစ္ထဲသို႔ ဝင္ေနၿပီျဖစ္၍ ၎၏ ေရာက္ဆဲအသက္အမွန္မွာ (၂၉) ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အသက္ ၂၉ ႏွစ္ကို (၇) ျဖင့္ စားပါက (၁) ႂကြင္း ပါမည္။ (၁) ႂကြင္း အေဟာမွာ ေရာက္ဆဲအသက္ ၂၉ ႏွစ္အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ျဖစ္ပါသည္။

(၁) ႂကြင္း အေဟာ
မိတ္ေဆြအသိုင္းအဝိုင္းထံမွ အကူအညီေကာင္းမ်ား ရတတ္သည္။ ခရီးေကာင္းမ်ား သြားလာရကိန္း ရွိေနသည္။ အလုပ္ မေရရာျခင္း၊ အႀကံအစည္ ပ်က္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္သည္။ ပူပန္ေသာက မ်ားမည္။ စက္ပစၥည္းမ်ား ထြက္၊ ပ်က္တတ္သည္။ ထိခိုက္ရွနာ၊ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ျဖစ္တတ္သည္။ ပညာေရး၊ သင္ၾကားေရးကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။

(၂) ႂကြင္း အေဟာ
ဇိမ္ခံပစၥည္း၊ အသုံးအေဆာင္မ်ား ဝင္လာတတ္သည္။ ခရီးေကာင္းမ်ား သြားလာရတတ္သည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားကံပါ ေပၚတတ္သည္။ ထီေသာ္လည္းေကာင္း ေပါက္တတ္သည္။ အိုးအိမ္၊ အလုပ္ကိစၥ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္တတ္သည္။ သားသမီးအပူ မ်ားမည္။ ပညာေရး အေႏွာင့္အယွက္ ရွိမည္။ သူတပါးၾကားထဲ ဝင္မပါမိေစရန္ သတိျပဳရမည္။

(၃) ႂကြင္း အေဟာ
နာမည္ဂုဏ္သတင္း တက္မည္။ လုပ္ငန္းစီးပြား တိုးတက္ေအာင္ျမင္တတ္သည္။ လူႀကီးမ်ားက ကူညီမစမည္။ ျပည္ပခရီး ေအာင္ျမင္ကိန္း ရွိသည္။ ေငြေၾကးလာဘ္လာဘ ဝင္လြယ္မည္။ အဆက္အသြယ္ေကာင္း ရရွိမည္။ ေငြဝင္ၿပီး အဖတ္မတင္ ျဖစ္မည္။ ခရီးကိစၥ အဆင္မေျပ ျဖစ္တတ္သည္။ မိတ္ပ်က္ေဆြပ်က္ ျဖစ္တတ္သည္။

(၄) ႂကြင္း အေဟာ
အစိုးရ၊ အာဏာပိုင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ကိစၥမ်ား ထူးကဲစြာ အဆင္ေျပမည္။ ရာထူတိုး၊ မ်က္ႏွာေကာင္းရကိန္း ရွိသည္။ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း မစမည္။ ေငြအလုံးအရင္းႏွင့္ ဝင္တတ္သည္။ အလႉ ေပးရတတ္သည္။ ေပးျဖစ္လွ်င္ ပိုေကာင္းမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးေတာ့ အညံ့ ရွိႏိုင္သည္။ ခရီးကိစၥ စိတ္ညစ္ရမည္။ အတိုက္အခိုက္ မ်ားမည္။

(၅) ႂကြင္း အေဟာ
က်ား၊ မ မေ႐ြး ေမတၱာေရးကိစၥမ်ား ထင္ရွားေပၚလြင္လာတတ္သည္။ ခရီးေကာင္းမ်ား သြားလာရတတ္သည္။ ေငြလည္း ခါတိုင္းထက္ အဝင္ မ်ားလာႏိုင္ၿပီး ယာဥ္၊ ကားကိစၥ အက်ိဳးေပးတတ္သည္။ သားေရးသမီးေရးကိစၥ ပူပန္ရတတ္သည္။ အမႈအခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္တတ္သည္။ မီး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိထားပါ။

(၆) ႂကြင္း အေဟာ
ၾကားခံအက်ိဳးေဆာင္အလုပ္မ်ား ေအာင္ျမင္တတ္သည္။ အဆက္အသြယ္ေကာင္းမ်ား ေပၚမည္။ လာဘ္လာဘ ဝင္လြယ္မည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားကံေပၚတတ္သည္။ စက္ပစၥည္းေကာင္းမ်ား ဝင္တတ္သည္။ ေငြဝင္တတ္ေသာ္လည္း စိတ္ညစ္ၿပီးမွ ရတတ္သည္။ ပညာေရးတြင္ အခက္အခဲ မ်ားမည္။ အလုပ္ေျပာင္း၊ အိမ္ေျပာင္း ျဖစ္တတ္သည္။

(ဝ) ႂကြင္း အေဟာ
မိတ္ေဆြ၊ အဆက္အသြယ္မ်ား အက်ိဳးေပးမည္။ သတင္းေကာင္းမ်ား ၾကားသိရတတ္သည္။ လာဘ္လာဘမ်ား ဝင္လြယ္မည္။ အလုပ္ တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ အသစ္ စတင္ျခင္း ေကာင္းသည္။ အေမြ ရတတ္သည္။ ေငြေရးေၾကးေရးတြင္ အဖတ္မတင္ ျဖစ္မည္။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း ဒုကၡေပးတတ္သည္။ ေငြေပ်ာက္၊ ပစၥည္းေပ်ာက္ ျဖစ္ပြားတတ္သည္။

ေဖာ္ျပပါ တစ္ႏွစ္စာ အေဟာမ်ားသည္ ေန႔နံ မေ႐ြး၊ လူတိုင္း အလြယ္တြက္ၾကည့္ႏိုင္ေသာ သက္ေရာက္ေဗဒင္ နည္းတစ္နည္းသာ ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ ကံၾကမၼာကို မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ အၾကမ္းဖ်င္း သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္႐ြယ္၍ တင္ျပေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေန႔နံအားလုံး ကံေကာင္းၾကပါေစ
ဧက (ေဗဒင္သုတ)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)