၂၀၂၂ ခုႏွစ္အတြက္ တ႐ုတ္႐ိုးရာရာသီ (၁၂) ပါး ေဗဒင္ေဟာကိန္း

တ႐ုတ္႐ိုးရာေဗဒင္ပညာအရ ၂၀၂၂-ခုႏွစ္သည္ ေရက်ား(Water Tiger) ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ ကမာၻတဝန္း ႀကီးမားေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ျပင္းထန္လာမည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈ ခိုင္မာသူမ်ား ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိလာမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ အေျပာင္းအလဲႏွင့္တိုးတက္မႈကို ဖန္တီးလိုသူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာမည္။ ကမာၻလုပ္ငန္းစီးပြား လည္ပတ္မႈလည္း ျမင့္မားလာမည္။

*ႂကြက္ႏွစ္ဖြားမ်ားအတြက္ကံဇာတာ*

1912 ၊ 1924 ၊ 1936 ၊ 1948 ၊ 1960 ၊ 1972 ၊ 1984 ၊ 1996 ၊ 2008 ၊ 2020 ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ႂကြက္ႏွစ္ဖြားမ်ား ျဖစ္သည္။ (ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္အတြင္းေမြးသူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပကၡဒိန္အရ ႏွစ္ဖြားေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။)

ကံေကာင္းမြန္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ အလုပ္ကိစၥ မ်ားျပားလာတတ္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ႀကိဳးစားမႈ အသီးအပြင့္မ်ား ခံစားရမည္။ အထက္လူႀကီး မစမႈႀကဳံမည္။ မိမိ၏မာနႀကီးျခင္း၊ အတၱႀကီးျခင္းေၾကာင့္ ကံအားနည္းတတ္သည္။ လုပ္ငန္းအေျပာင္းအလဲ ကိစၥမ်ား စြန႔္စားရန္ သင့္ျမတ္သည္။ စပ္တူရွယ္ယာ လုပ္ငန္း လုပ္လိုပါက က်ားႏွစ္၊ ေႁမြႏွစ္၊ ျမင္းႏွစ္ဖြားမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

*ႏြားႏွစ္ဖြားမ်ားအတြက္ကံဇာတာ*

1913 ၊ 1925 ၊ 1937 ၊ 1949 ၊ 1961 ၊ 1973 ၊ 1985 ၊ 1997 ၊ 2009 ၊ 2021 ခုႏွစ္မ်ားတြင္ေမြးဖြား သူမ်ားသည္ ႏြားႏွစ္ဖြားမ်ားျဖစ္သည္။ (ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္အတြင္း ေမြးသူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပကၡဒိန္အရ ႏွစ္ဖြားေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။)

ေကာင္းေသာတိုးတက္မႈမ်ား ရရွိမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ဖိအားမ်ား ေျပေပ်ာက္သြားပါမည္။ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အတတ္ပညာသစ္ သင္ၾကားရမည္။ လုပ္ငန္းေျပာင္းရန္ အခ်ိန္အခါေကာင္းေသာ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ အပိုဝင္ေငြရရွိပါမည္။ ငယ္႐ြယ္သူမ်ား ေမတၱာေရးကိစၥ အားနည္းတတ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

*က်ားႏွစ္ဖြားမ်ားအတြက္ကံဇာတာ*

1914 ၊ 1926 ၊ 1938 ၊ 1950 ၊ 1962 ၊ 1974 ၊ 1986 ၊ 1998 ၊ 2010 ၊ 2022 ခုႏွစ္မ်ားတြင္ေမြးဖြား သူမ်ားသည္ က်ားႏွစ္ဖြားမ်ားျဖစ္သည္။ (ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္အတြင္း ေမြးသူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပကၡဒိန္အရ ႏွစ္ဖြားေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။)

မထင္မွတ္ထားေသာ အေျပာင္းလဲေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းတတ္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားတြင္ ေငြေၾကးထက္ အတတ္ပညာကိုဦးစားေပးသင့္သည္။ အနာဂတ္အတြက္ မ်ိဳးေစ့ခ်ရန္ေကာင္းေသာ ကာလျဖစ္သည္။ အလုပ္ႏွင့္ပက္သက္ေသာခရီးမ်ားသြားလာရမည္။ လုပ္ငန္းေျပာင္းလဲရန္ ေကာင္းေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ရာထူးလုပ္ငန္း တိုးတက္မႈႀကဳံမည္။လုပ္ငန္းစီးပြားတြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားႀကဳံမည္။ ေငြပုံမွန္လည္ပတ္မႈရွိမည္။

*ယုန္ႏွစ္ဖြားမ်ားကံဇာတာ*

1915 ၊ 1927 ၊ 1939 ၊ 1951 ၊ 1963 ၊ 1975 ၊ 1987 ၊ 1999 ၊ 2011 ခုႏွစ္မ်ားတြင္ေမြးဖြား သူမ်ားသည္ ယုန္ႏွစ္ဖြားမ်ားျဖစ္သည္။ (ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္အတြင္းေမြးသူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပကၡဒိန္အရ ႏွစ္ဖြားေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။)

အေကာင္းအဆိုး ေရာေထြးတတ္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းရာထူးအေပၚ စိတ္အာ႐ုံစူးစိုက္မရျဖစ္တတ္သည္။ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားအတြက္ တိုင္ပင္ေဖာ္ေကာင္းလိုအပ္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းတိုးတက္လိုပါက ေျပာင္းလဲရန္ ဝန္မေလးသင့္ပါေခ်။ အိမ္၊ၿခံ၊ေျမႏွင့္ပက္သက္ေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားမွ ေငြဝင္လမ္းေၾကာင္းသစ္ ေပၚေပါက္မည္။ တစ္ဦးတည္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္ စပ္တူရွယ္ယာဘက္ကို ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္ပါ။ ေငြျပန္ေဖာ္ရခက္တတ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

*နဂါးႏွစ္ဖြားမ်ားအတြက္ကံဇာတာ*

1916 ၊ 1928 ၊ 1940 ၊ 1952 ၊ 1964 ၊ 1976 ၊ 1988 ၊ 2000 ၊ 2012 တြင္ေမြးဖြား သူမ်ားသည္ နဂါးႏွစ္ဖြားမ်ားျဖစ္သည္။ (ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္အတြင္းေမြးသူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပကၡဒိန္အရ ႏွစ္ဖြားေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။)

ဆုံးရံႉးထားေသာ ေငြမ်ား ျပန္လည္ရရွိမည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း အထက္လူႀကီးႏွင့္ပက္သက္ေသာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား အဆင္ေျပမည္။ အထက္လူႀကီးမ်ားႏွင့္ နီးနီးစပ္စပ္ လုပ္ေဆာင္ရတတ္ေသာ အသက္ပိုင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းသစ္မ်ားေပၚေပါက္လာမည္။ လုပ္ငန္းရာထူး ေကာင္းေသာအေျပာင္းအလဲ ေပၚေပါက္မည္။ လုပ္ငန္းတြင္ ေဘာနပ္စ္ရျခင္း အပိုဝင္ေငြ ရရွိျခင္းမ်ား ႀကဳံမည္။ ရစရာရွိေသာ ေငြေၾကးမ်ား ျပန္လည္ရရွိမည္။

*ေႁမြႏွစ္ဖြားမ်ားအတြက္ကံဇာတာ*

1917 ၊ 1929 ၊ 1941 ၊ 1953 ၊ 1965 ၊ 1977 ၊ 1989 ၊ 2001 ၊ 2013 ခုႏွစ္မ်ား သူမ်ားသည္ ေႁမြႏွစ္ဖြားမ်ားျဖစ္သည္။ (ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္အတြင္းေမြးသူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပကၡဒိန္အရ ႏွစ္ဖြားေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။)

အခက္အခဲမ်ားတတ္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းသစ္မ်ားစတင္ရမည္။ အလုပ္ႏွင့္ပက္သက္ေသာ ခရီးမ်ား သြားလာရမည္။ လုပ္ငန္းကိစၥအတြက္အခ်ိန္ေပးရန္ စိတ္ရွည္ဇြဲရွိရန္ လိုအပ္ပါမည္။ လုပ္ငန္းႏွင့္ပက္သက္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ လုပ္ငန္းအေျပာင္းအလဲျပဳရန္မသင့္ ေသးေသာႏွစ္ ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးကိစၥအတြက္ ပူပန္စရာအခ်ိဳ႕ ရွိလာတတ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

china zod 182

*ျမင္းႏွစ္ဖြားမ်ားအတြက္ကံဇာတာ*

1918 ၊ 1930 ၊ 1942 ၊ 1954 ၊ 1966 ၊ 1978 ၊ 1990 ၊ 2002 ၊ 2014 ခုႏွစ္မ်ား သူမ်ားသည္ ျမင္းႏွစ္ဖြားမ်ား ျဖစ္သည္။ (ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္အတြင္းေမြးသူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပကၡဒိန္အရ ႏွစ္ဖြားေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။)

ျပႆနာအခက္ခဲမ်ား ေျပေပ်ာက္သြားၿပီး ေဘးရန္ကင္းေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ အလုပ္ႏွင့္ပက္သက္ေသာ အခက္အခဲမ်ားအတြက္ ေကာင္းေသာအကူအညီေထာက္ပံ့မႈရမည္။ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားအား ေကာင္းေသာကူညီေထာက္ပံ့မႈ ေပးႏိုင္မည္။ ရာထူးသစ္ရျခင္း အလုပ္သစ္ ရျခင္းႀကဳံမည္။ ေငြေၾကးကိစၥမ်ားတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ၾကာမႈအနည္းငယ္ရွိေသာ္လည္း စိတ္ပူစရာမရွိပါေခ်။

*ဆိတ္ႏွစ္ဖြားမ်ားအတြက္ကံဇာတာ*

1919 ၊ 1931 ၊ 1943 ၊ 1955 ၊ 1967 ၊ 1979 ၊ 1991 ၊ 2003 ၊ 2015 ခုႏွစ္မ်ား သူမ်ားသည္ ဆိတ္ႏွစ္ဖြားမ်ား ျဖစ္သည္။ (ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္အတြင္းေမြးသူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပကၡဒိန္အရ ႏွစ္ဖြားေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။)

အခက္ခဲမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ အလုပ္ကိစၥမ်ားေပၚ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ယုံၾကည္မႈ ခိုင္မာလာမည္။ အလုပ္ႏွင့္ပက္သက္ေသာ ပညာသစ္အေတြ႕အႀကဳံသစ္မ်ားရမည္။ ဖိအားမ်ားေအာက္မွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္မည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အထက္လူႀကီး၏ မ်က္ႏွာသာေပးမႈခံရမည္။ အလုပ္သစ္စတင္ျခင္း ရာထူးတိုးေလ်ာက္ျခင္းမ်ား ေကာင္းေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

china zod 181

*ေမ်ာက္ႏွစ္ဖြားမ်ားအတြက္ကံဇာတာ*

1920 ၊ 1932 ၊ 1944 ၊ 1956 ၊ 1968 ၊ 1980 ၊ 1992 ၊ 2004 ၊ 2016 ခုႏွစ္မ်ား သူမ်ားသည္ ေမ်ာက္ႏွစ္ဖြားမ်ား ျဖစ္သည္။ (ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္အတြင္းေမြးသူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပကၡဒိန္အရ ႏွစ္ဖြားေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။)

ထူးျခားေသာ အေျပာင္းအလဲမရွိပါ။ လုပ္ငန္းႏွင့္ပက္သက္ေသာ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ား ေတြ႕ႀကဳံရမည့္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအစကို အသုံးခ်ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရယူႏိုင္မည့္ကာလျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္၌ မနာလိုမႈ၊ အတိုက္ခံအခ်ိဳ႕ႀကဳံရတတ္သည္။ ေငြေၾကး ကံေကာင္းေသာႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အပိုဝင္ေငြ ရရွိတတ္ေသာ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ တစ္ပိုင္းတစ္စျဖစ္ေနေသာကိစၥမ်ား အၿပီးသတ္ရခက္တတ္သည္။

*ၾကက္ႏွစ္ဖြားမ်ားအတြက္ကံဇာတာ*

1921 ၊ 1933 ၊ 1945 ၊ 1957 ၊ 1969 ၊ 1981 ၊ 1993 ၊ 2005 ၊ 2017 ခုႏွစ္မ်ား သူမ်ားသည္ ၾကက္ႏွစ္ဖြားမ်ား ျဖစ္သည္။ (ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္အတြင္းေမြးသူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပကၡဒိန္အရ ႏွစ္ဖြားေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။)

ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေကာင္းေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ အလုပ္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ဖိအားမ်ားတတ္ေသာ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ အခက္ခဲမည္မွ်ရွိေစ အကူညီေကာင္းရၿပီး အဆင္ေျပမည္။ မထင္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈမ်ိဳး ရရွိတတ္မည္။ အလုပ္သစ္ရလြယ္ျခင္း အလုပ္သစ္အက်ိဳးေပးျခင္းရွိမည္။ အထက္လူႀကီး မစမည္။ ေငြေၾကးဓနဥစၥာ စုေဆာင္းႏိုင္မည့္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

china zod 182

*ေခြးႏွစ္ဖြားမ်ားအတြက္ကံဇာတာ*

1922 ၊ 1934 ၊ 1946 ၊ 1958 ၊ 1970 ၊ 1982 ၊ 1994 ၊ 2006 ၊ 2018 ခုႏွစ္မ်ား သူမ်ားသည္ ေခြးႏွစ္ဖြားမ်ား ျဖစ္သည္။ (ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္အတြင္းေမြးသူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပကၡဒိန္အရ ႏွစ္ဖြားေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။)

လုပ္ငန္းစီးပြားေကာင္းေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအသစ္တစ္ခုစတင္ရန္ ေကာင္းေသာႏွစ္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားအတြက္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေကာင္း ရရွိတတ္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ အခြင့္လမ္းေကာင္းမ်ား ေပးအပ္လာသည္ကို လက္ေတြ႕က်က် စနစ္တက် အသုံးခ်ရန္လိုသည္။ အလုပ္ေပၚ စိတ္အာ႐ုံစူးစိုက္မႈေၾကာင့္ ေကာင္းက်ိဳးေပၚေပါက္မည္။ ေငြေၾကးကံေကာင္းေသာ္လည္း မစုမိတတ္ျခင္း အကုန္က်မ်ားတတ္ျခင္း ရွိတတ္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။

*ဝက္ႏွစ္ဖြားမ်ားအတြက္ကံဇာတာ*

1923 ၊ 1935 ၊ 1947 ၊ 1959 ၊ 1971 ၊ 1983 ၊ 1995 ၊ 2007 ၊ 2019 ခုႏွစ္မ်ား သူမ်ားသည္ ဝက္ႏွစ္ဖြားမ်ားျဖစ္သည္။ (ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္အတြင္းေမြးသူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပကၡဒိန္အရ ႏွစ္ဖြားေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။)

ဂုဏ္ထူး ဆုလာဘ္ရရွိတတ္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္း စြန႔္စားျခင္းအတြက္ ကိုယ္တိုင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ မသင့္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ ျမင္းႏွစ္ဖြားမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိမည္။ လုပ္ငန္းေျပာင္းလဲရန္ စဥ္းစားရန္ လိုသည္။ လက္ရွိအေနအထားတိုင္း ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ျခင္းက ပိုမိုသင့္ျမတ္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ ေငြဝင္ေသာ္လည္း ေငြစုေဆာင္းရခက္တတ္ေသာ ႏွစ္ကာလမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ တစ္စုံတစ္ခုေပၚ စူးစိုက္လြန္းျခင္း ေမွ်ာ္လင့္လြန္းျခင္းကို တတ္အားသေ႐ြ႕ ေရွာင္သင့္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ – ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)