ကံေကာင္းေစမယ့္ ဖုန္းနံပါတ္ကို ဘယ္လို ေ႐ြးခ်ယ္မလဲ

မိမိ လက္ရွိကိုင္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ဖုန္းနံပါတ္သည္ မိမိႏွင့္အက်ိဳး ေပးမေပး၊ မိမိႏွင့္အက်ိဳးေပးေသာဖုန္းနံပါတ္ကို ဘယ္လိုရွာေဖြသင့္သလဲ ဆိုေသာ အေၾကာင္းအရာအတြက္ အေနာက္တိုင္းသခ်ၤာေဗဒပညာျဖင့္ စနစ္တက် ကိုယ္တိုင္ တြက္စစ္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သိႏိုင္ပါမည္။

မိမိ၏ ဖုန္းနံပါတ္အားလုံးကို ဂဏန္းတစ္ခုတည္းျဖစ္ေအာင္ေပါင္းရပါမည္။ ။ 09 ……… စသျဖင့္ ရွိသမွ် ဂဏန္းအားလုံးကို တစ္လုံးတည္းျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းပါ။

အဆိုပါဂဏန္းသည္ မိမိ၏ ေမြးရက္အရ ေကာင္းေသာအက်ိဳးေပးဂဏန္းတစ္ခု ျဖစ္ေနမည္ဆိုပါက လက္ရွိ ဖုန္းနံပါတ္သည္ မိမိအတြက္ အက်ိဳးေပးဖုန္းနံပါတ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ေပမည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

မည္သည့္လမဆို ၁၊ ၁၀၊ ၁၉၊ ၂၈ ရက္ေမြးသူမ်ားသည္ မိမိဖုန္းနံပါတ္အားလုံးေပါင္းဂဏန္း ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၉ မွ တစ္ခုခု ျဖစ္ရပါမည္။

မည္သည့္လမဆို ၂၊ ၁၁၊ ၂၀ ၊ ၂၉ ရက္ေမြးသူမ်ားသည္ မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္အားလုံးေပါင္း ၁၊ ၅ မွ တစ္ခုခု ျဖစ္ရပါမည္။

မည္သည့္လမဆို ၃၊ ၁၂၊ ၂၁၊ ၃၀ ရက္ေမြးသူမ်ားသည္ မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္အားလုံးေပါင္း ၁၊ ၂၊ ၉ မွ တစ္ခုခု ျဖစ္ရပါမည္။

မည္သည့္လမဆို ၄၊ ၁၃၊ ၂၂၊ ၃၁ ရက္ေမြးသူမ်ားသည္ မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္အားလုံးေပါင္းသည္ ၅၊ ၆၊ ၈ မွ တစ္ခုခု ျဖစ္ရပါမည္။

မည္သည့္လမဆို ၅၊ ၁၄၊ ၂၃ ရက္ေမြးသူမ်ားသည္ မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္အားလုံးေပါင္းျခင္းသည္ ၁၊ ၅ တစ္ခုခု ျဖစ္ရပါမည္။

မည္သည့္လမဆို ၆၊ ၁၅၊ ၂၄ရက္ေမြးသူမ်ားသည္ မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္အားလုံးေပါင္းျခင္းသည္ ၄၊ ၅၊ ၇၊ ၈ မွ တစ္ခုခု ျဖစ္ရပါမည္။

မည္သည့္လမဆို ၇၊ ၁၆၊ ၂၅ ရက္တြင္ေမြးသူမ်ားသည္ မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္အားလုံးေပါင္းသည္ ၆၊ ၉ မွ တစ္ခုခု ျဖစ္ရပါမည္။

မည္သည့္လမဆို ၈၊ ၁၇၊ ၂၆ ရက္တြင္ေမြးသူမ်ားသည္ မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္အားလုံးသည္ ၄၊ ၅၊ ၆ မွ တစ္ခုခု ျဖစ္ရပါမည္။

မည္သည့္လတြင္မဆို ၉၊ ၁၈၊ ၂၇ ရက္တြင္ ေမြးသူမ်ားသည္ မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္အားလုံးသည္ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၇ မွ တစ္ခုခု ျဖစ္ရပါမည္။

အထက္ပါအတိုင္း တြက္စစ္ျခင္းျဖင့္ မိမိႏွင့္အက်ိဳးေပး မေပးသိႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ မိမိ၏ ဖုန္းနံပါတ္ အားလုံး ေပါင္းရေသာ ဂဏန္းတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ အက်ိဳးေပးသေဘာကို ဆက္လက္ဆင္ျခင္ တြက္ဆႏိုင္သည္။

ဖုန္းနံပါတ္အားလုံးေပါင္း (၁) ဂဏန္းဆိုပါက ၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ား၊ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳသူမ်ား၊ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားႏွင့္ အထူးသင့္ေလ်ာ္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ သေဘာေဆာင္သည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ဖုန္းနံပါတ္အားလုံးေပါင္း (၂) ဂဏန္းဆိုပါက အႏုပညာႏွင့္ ဂီတပိုင္း၊ ေရလုပ္သားမ်ား၊ သေဘၤာသားမ်ား ၊ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဦးစားေပးရသူမ်ားႏွင့္ အထူးသင့္ေလ်ာ္သည္။

ဖုန္းနံပါတ္အားလုံးေပါင္း (၃) ဂဏန္းဆိုပါက ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးမားသူမ်ား၊ စီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ သူမ်ား၊ အႀကံေပးအလုပ္လုပ္သူမ်ား၊ ဆရာအလုပ္လုပ္သူမ်ား၊ စိတ္ပညာရွင္မ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္သည္။

ဖုန္းနံပါတ္အားလုံးေပါင္း (၄) ဂဏန္းဆိုပါက တည္ၿငိမ္မႈ အားနည္းတတ္ၿပီး သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္သည္။

ဖုန္းနံပါတ္အားလုံးေပါင္း (၅) ဂဏန္းဆိုပါက စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ စြန႔္စားလုပ္ရသူမ်ားႏွင့္သင့္ျမတ္သည္။ အေျပာင္းအလဲ အလုပ္မ်ားေသာ ဘဝမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။

ဖုန္းနံပါတ္အားလုံးေပါင္း (၆) ဂဏန္းဆိုပါက သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား၊ ဂီတႏွင့္အႏုပညာသမားမ်ား၊ မိသားစု အေလးထားသူမ်ားႏွင့္ အထူးသင့္ေလ်ာ္သည္။ အခ်စ္ေရးအတြက္အထူးေရးပါေသာ နံပါတ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

ဖုန္းနံပါတ္အားလုံးေပါင္း (၇) ဂဏန္းဆိုပါက အျပင္းထန္ဆုံး လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္နံပါတ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ား အတြက္ အထူးသ့င္ေလ်ာ္သည္။ ပန္းတိုင္ေရာက္ဖို႔ တြန္းအားေပးေသာ ဂဏန္း ျဖစ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ဖုန္းနံပါတ္အားလုံးေပါင္း (၈) ဆိုပါက ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ နံပါတ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းမ်ားစြာလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ့သည္။ စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳဟ္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္သည္။

ဖုန္းနံပါတ္အားလုံးေပါင္း (၉) ဆိုပါက က်န္းမာေရးအားနည္းသူမ်ားအတြက္ မသင့္ေလ်ာ္ပါ ။ ေဆးဝါးကုသမႈႏွင့္ ပက္သက္သူမ်ား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားဘက္မွသူမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္သည္။

ကိုယ္တိုင္တြက္စစ္ၿပီး ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ထြန္းၾကပါေစသတည္း…

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ – ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

 

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)