ျမန္မာ့လက္ဆန္း သက္ပံုးကိန္း

ျမန္မာ့လက္ဆန္းေဗဒင္ပညာရပ္ထဲတြင္ သက္ပံုးကိန္းတြက္ခ်က္နည္းဟူ၍ ရွိပါသည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အဖို႔ ေရာက္ရွိေနဆဲ အသက္ပိုင္းအရ တြက္စစ္ေရွာင္ၾကဥ္အပ္ေသာ ကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ေန႔သားအလုိက္ မိမိေရာက္ဆဲ အသက္ကို အေျချပဳပါတယ္။ မိမိေမြးနံထဲမွ တစ္ႏုတ္ၿပီး ေရာက္ဆဲ အသက္ပိုင္းကို ေပါင္းရပါမည္။ ၿပီးလွ်င္ (၇) နဲ႕စားၿပီး အၾကြင္းသည္ သက္ပံုး က်ပါသည္။

အဆိုပါ အၾကြင္းႏွင့္ မိမိေမြးနံ အတြဲက်ေသာ အရပ္ေဒသ သို႕မသြားစေကာင္း၊ အဆိုပါ အရပ္ေဒသတြင္ ယၾတာအစီအရင္ မျပဳစေကာင္း ဟူေသာ အယူအဆ ရွိပါ၏။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ဥပမာအေနျဖင့္ အသက္ ၃၃-ႏွစ္ရွိေသာ တနလၤာသားကို တြက္ခ်က္မည္ ဆိုပါစို႔။ တနလၤာသား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၁ခု ႏႈတ္ေသာ္ ၁ ရမည္။ အဆိုပါ ၁ ႏွင့္ ေရာက္ဆဲအသက္ ၃၃ ႏွစ္ကိုေပါင္းေသာ္ ၃၄ ႏွစ္ ရမည္။ ရလဒ္ ၃၄ ကို (၇)ျဖင့္ စားေသာ္ (၆) ၾကြင္းမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိေမြးနံျဖစ္ေသာ တနလၤာႏွင့္ေသာၾကာ အတြဲ (ကသာ) အရပ္ေဒသသို႕ မသြားသင့္။(ေခ်ာင္းသာ) စေသာ အရပ္ေဒသမ်ားသို႕မသြားလာသင့္ဟု သတ္မွတ္ရေပမည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ စေနသား မင္းရဲေက်ာ္စြာသည္ အသက္ ၂၆-ႏွစ္တြင္ စေန+ဗုဒၶဟူး အရပ္ေဒသ ျဖစ္ေသာ (ဒလ)တြင္ ဆံုးပါးခဲ့သည္။ စေနသားျဖစ္၍ ၇ထဲမွ ၁ ႏႈတ္ေသာ္ ၆ ရ၏။ေရာက္ဆဲအသက္ ၂၆ ႏွစ္ကို ၆ ေပါင္းေသာ္ ၃၂ရသည္။(၇) ျဖင့္စားေသာ္ ၄ ၾကြင္း၏။ ထို႕ေၾကာင့္ ေမြးနံစေနႏွင့္ သက္ပံုးျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဟူးနံ အရပ္ေဒသအတြဲ ျဖစ္ေသာ ၇+၄ (ဒလ)တြင္ ဆံုးပါးခဲ့ရသည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ေသာၾကာသား ေညာင္ရမ္းမင္းတရားႀကီးသည္လည္း အသက္ ၅၁ႏွစ္တြင္ ကံေတာ္ကုန္ရွာပါသည္။ ေမြးနံေသာၾကာထဲမွ ၁ႏႈတ္ေသာ္ ၅ ရမည္။ အသက္ ၅၁ ႏွစ္ေပါင္းေသာ ၅၆ ရပါသည္။ ၅၆ ကို (၇)ျဖင့္စားေသာ္ ၀ၾကြင္း ပါမည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သုညျဖစ္ေသာ စေနသည္ သက္ပံုးျဖစ္၏။ ေမြးနံေသာၾကာႏွင့္ စေနနံအတြဲ ျဖစ္ေသာ ၆+၇ (သိႏၵီ) တြင္ ကံေတာ္ကုန္ခဲ့ေၾကာင္းကို က်မ္းရင္းတြင္ ဥပမာျပ ရွင္းျပေပးခဲ့ပါသည္။

ဤကိန္းကံေလးကို ျမန္မာ့လက္ဆန္းပညာ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ဗဟုသုတရေစရန္ လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္တိုင္ သံုးစြဲေရွာင္ၾကဥ္ေစရန္လည္းေကာင္း ျပန္လည္တင္ျပေပးလိုက္ပါသည္။ – ဆရာလင္းေဝေအာင္ (နကၡတ္ႏွင့္ဆန္းက်မ္းပညာရွင္)

 

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)