ေရာက္ဆဲအသက္ပိုင္းအရ စီးပြားဖက္ေကာင္း ရွာေဖြနည္း

လူသားဟူသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ရပ္တည္ေနထိုင္ဖို႔ ခက္ခဲလွေပသည္။ မိတ္ေဆြေကာင္း အေပါင္းေဖာ္ေကာင္း လိုအပ္သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ တစ္ဦးတည္း လုပ္ကိုင္၍ မရေသာ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းမည့္ မိတ္ဖက္ပါတနာေကာင္းကို ရွာေဖြ ရရွိ လက္တြဲႏိုင္ေရးမွာ ပို၍ပင္ အေရးႀကီးလွသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ ကိုယ္ေရာက္ေနေသာ အသက္ပိုင္းတြင္ မည္သည့္ေန႔သားသမီးႏွင့္ စီးပြားလုပ္ငန္းကိစၥမ်ား တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာ သင့္သနည္း၊ မိမိအႀကံအစည္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ မည္သည့္ေန႔သားသမီးကို ရင္ဖြင့္မလဲ စသည့္ အေရးကိစၥမ်ား အတြက္ တြက္စစ္အေျဖရွာႏိုင္ေသာ ျမန္မာ့႐ိုးရာေဗဒင္နည္းလမ္းတစ္ခုကို လြယ္ကူစြာ တြက္ခ်က္အသုံးျပဳႏိုင္ေစရန္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါသည္။

တြက္နည္းမွာ – မိမိ ေရာက္ဆဲအသက္ကို သာသနာႏွစ္ ၅၀၀၀ ႏွင့္ ေပါင္းပါ။ (ဤေနရာတြင္ ေရာက္ဆဲအသက္ ဆိုသည္မွာ ျပည့္ၿပီး အသက္ကို ယူရပါမည္။ ဥပမာ – အသက္ ၃၀ ျပည့္ၿပီးပါက ၃၁ ႏွစ္ဟု ယူရမည္။ ၃၅ ျပည့္ ၿပီးပါက ၃၆ ႏွစ္အျဖစ္ ယူ၍ တြက္ရမည္။)

ထိုေပါင္း၍ ရေသာ ရလဒ္ကို (၇) ျဖင့္ စားရမည္။ အႂကြင္းသည္ မိမိလက္ရွိအသက္ပိုင္းအတြက္ စီးပြားဖက္ မွီခိုအားထားတိုင္ပင္ရာ ေန႔နံသားသမီးပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ ဥပမာ – အသက္ ၃၁ႏွစ္အတြင္း ေရာက္ရွိေနသူအတြက္ တြက္မည္ဆိုပါစို႔,,, ၃၁+၅၀၀၀ = ၅၀၃၁ ၅၀၃၁ ÷ ၇ = ၅ ႂကြင္း ရပါမည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

အထက္ပါအသက္ပိုင္းတြင္ ၅ႂကြင္းေသာေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ၾကာသပေတးသားသမီးႏွင့္ အရာရာ တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းစီးပြားအတြက္ အႀကံဉာဏ္ ရယူျခင္းျဖင့္ အဆင္ေျပတိုးတက္မႈ ရရွိပါမည္။  ၎အတိုင္း တြက္စစ္ရာတြင္ ရလာေသာ အႂကြင္းအလိုက္ ေန႔သားသမီးကို ေအာက္ပါအတိုင္း ခြဲျခားရမည္။

စီးပြားဖက္ေကာင္းမ်ား ရရွိ အဆင္ေျပၾကပါေစ – ဆရာလင္းေဝေအာင္  

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)