(၀) ၾကြင္းဖြားမ်ားအတြက္ အနီးစပ္ဆံုးကံေကာင္းခ်ိန္မ်ား

ကုိယ့္ရဲ႕ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကို (၇) နဲ႔စားလို႔ (၀) ၾကြင္းရင္ ဒီအေဟာေတြကို ဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္။

(၀) ၾကြင္းဖြားမ်ားဟာ မည္သည့္၀န္းက်င္တြင္မဆို မိမိျဖတ္သန္းရာ လမး္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ အေတြးအေခၚျဖန္႕ၾကက္ႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အတတ္ပညာပိုင္းတြင္ သူတပါးအေပၚ လႊမ္းမိႈးႏိုင္စြမ္းႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားၾကတယ္။ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ အားေကာင္းတတ္ေလ့ ရွိျပီး ေဘးအျမင္တြင္ အတၱၾကီးသူမ်ားအျဖစ္ အထင္ျမင္ခံရေလ့ရွိတယ္။ တစ္ပါးသူအား ကူညီတတ္ျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်မွတ္ရာတြင္ ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ သူတပါးႏွင့္မတူညီေသာ ရႈေထာင့္မွ ေတြးေခၚေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ တတ္ျခင္းဟာ ၀ၾကြင္းဖြားမ်ားရဲ ထူးျခားခ်က္လို႕ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta Facebook Page မွ တင္ဆက္သည္။ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

(၁)၀ၾကြင္းႏွစ္မွာ ေမြးဖြားတဲ့ တနဂၤေႏြေန႕ဖြားမ်ားဟာ ပုတိဖြားမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းတို႕ဟာ ေမြးစမွ အသက္ ၆ႏွစ္အတြင္းသည္ ကံဇာတာေကာင္းျပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ငယ္ဘ၀မွာ လိုတိုင္းတ ရႏိုင္တဲ့ ဇာတာရွင္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၇ႏွစ္မွ ၂၁ အတြင္းသည္ အစီအစဥ္တက် ရပ္တည္ႏိုင္ေသာ အေနထားကိုတည္ေဆာက္ႏုိင္မဲ့ ကာလမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ တတိယ ကံအေကာင္းဆံုး ကာလမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

(၂)၀ၾကြင္းႏွစ္မွာ ေမြးဖြားတဲ့ တနလၤာေန႕ဖြားမ်ားဟာ သိုက္ဖြားမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဥစ္မူျပီးဖြားျမင္ထားတာေၾကာင့္ အသက္ ၁ႏွစ္မွ ၁၅ႏွစ္ထိ ဟာ မိသားစုေႏြးေထြးမႈ၊ အသိုက္၀န္းႏွင့္ အျခံရံႏွင့္ ေနထုိင္ရတတ္ျခင္းမ်ား ရွိပါမယ္။ အမွီေကာင္း ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေကာင္း ရလြယ္ေသာ ကာလအသက္ပို္င္းျဖစ္ပါမယ္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta Facebook Page မွ တင္ဆက္သည္။ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

(၃)၀ၾကြင္းႏွစ္မွာေမြးတဲ့ အဂၤါေန႕ဖြားမ်ားဟာ မရဏဖြားမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ညီအကိုေမာင္ႏွမ အသိုင္း၀ုိုင္းအတြက္ မိမိရွာေဖြထားေသာ အက်ိဳးစီးပြားကို ေပးဆပ္ရတတ္ေသာ ဇာတာရွင္မ်ားျဖစ္တယ္။ အနီးစပ္ဆံုးအားျဖင့္ အသက္ ၂၆ -ႏွစ္မွ ၃၆ ႏွစ္အတြင္းသည္ အသိဥာဏ္ ကြန္႕ျမဴးးေတာက္ပႏိုင္ေသာကာလမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ မိမိလိုလား ေသာဆႏၵမ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္ထည္ေဖာ္ ဖမ္းဆုပ္ႏုိင္မည့္အသက္ပိုင္းမ်ားျဖစ္သည္။ အကူညီေကာင္း အေထာက္ပံ့ေကာင္းမ်ား ရလြယ္တတ္ျပီး ေငြေၾကးဓနဥစၥာ စုေဆာင္းလြယ္တတ္ေသာ ကာလမ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ရမွာပါ။

(၄)၀ၾကြင္းႏွစ္မွာ ေမြးတဲ့ ဗုဒၶဟူးေန႕ဖြားမ်ားဟာ အဓိပတိဖြားမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဘ၀မွာ ရင္းႏွီးျ့မဳပ္ႏွံမႈမွားယြင္းတတ္ေသာ ကံအေနထားကိုသတိျပဳသင့္ေသာ ဇာတာမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အသက္အားျဖင့္ ၂၈ ႏွစ္မွ ၄၆ ႏွစ္ အတြင္းသည္ အနီးစပ္ဆုံး ကံေကာင္းေသာ အသက္ပို္င္းျခားျဖစ္သည္။ မွီခိုအားထားရာ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေကာင္းေပၚထြန္းျခင္း၊ ေနရာထုိင္ခင္း ကံေကာင္းျခင္းႏွင့္ ဘ၀တက္လမ္မ်ားကို အခို္င္အမာတည္ေဆာက္ႏုိ္င္ေသာ ကာလမ်ားပါပဲ။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta Facebook Page မွ တင္ဆက္သည္။ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

(၅)၀ၾကြင္းႏွစ္မွာ ေမြးတဲ့ ၾကာသေတးေန႕ဖြားမ်ားဟာ ရာဇဖြားမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ထက္ျမက္မႈ ဆင္ျခင္တံုတရား အားေကာင္းတတ္သူမ်ား ျဖစ္တယ္။ ေမြးစမွ အသက္ ၁၉ႏွစ္အတြင္း မထင္မွတ္ေသာအေျပာင္းလဲမ်ားတတ္ျပီး မိသားစု ေႏြးေထြးမႈကငး္မဲ့တတ္တဲ့ သေဘာ ရွိတတ္ပီး ၄င္းတို႕မွာ ေအာင္ျမင္မႈအခ်ိန္ အနည္းငယ္ေနာက္က်တတ္ေသာဇာတာမ်ားျဖစ္ပါတယ္။။ ၅၃ ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမ်ားသည္ ပိုမိုျပည့္စံုေသာ အေနထားသို႕ ဖန္တီးမည့္ကံပါရွိသူမ်ားျဖစ္လို႕ အုိဇာတာေကာင္းသူမ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ရမွာပါ။

(၆)၀ၾကြင္းႏွစ္မွာေမြးတဲ့ ေသာၾကာေန႕ဖြားမ်ားဟာ အထြန္းဖြားမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ေမြးစမွ အသက္ ၂၁ ႏွစ္အတြင္းမွာ ကိုယ္ပို္င္အစြမ္းအစ ငုပ္လွ်ိဳးျခင္း၊ ရည္မွန္းခ်က္ လြဲေခ်ာ္တတ္ျခင္းနဲ႕ အနာဂတ္ပန္းတိုင္ ေ၀းကြာေစလြယ္ေသာ ကာလမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အသက္အားျဖင့္ ၂၂ ႏွစ္မွ ၂၇ ႏွစ္အထိတြင္းဟာ ကံေကာင္းျခင္း၊ ခိုင္မာေသာ ဘ၀တစ္ခုကို အုတ္ျမစ္ခ်တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္းကံ တင့္တယ္ျခင္းအက်ိဳးကို ခံစားရမည့္ အနီးစပ္ဆံုး အသက္မ်ားပါပဲ… (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta Facebook Page မွ တင္ဆက္သည္။ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

(၇)၀ၾကြင္းႏွစ္မွာ ေမြးတဲ့ စေနေန႕ဖြားမ်ားဟာ ဘဂၤဖြားမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အတိတ္ကံ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ခံစားရလြယ္ေသာ ဇာတာရွင္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အသက္အားျဖင့္ ၁၁​ႏွစ္မွ ၂၉ ႏွစ္အထိဟာ အနီးစပ္ဆံုး ကံေကာင္းေသာကာလတစ္ခုျဖစ္ပီး ခရီးေကာင္းမ်ားသြားလာရျခင္း၊ မလိုလားအပ္ေသာ အရာမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ စြန္႕လြတ္ႏို္င္ေသာ အေနထားေရာက္ရိွျခင္း၊ ယဥ္ ၊ ကား ျခံ၊ ေျမ ကိစၥမ်ားမွ ေကာင္းက်ိဳးခံစားရလြယ္ေသာ ဇာတာရွင္မ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ရမွာပါ။

ဒါဟာ ျမန္မာ့မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာျဖင့္ ေယဘုယ် အသက္ပိုင္းျခားမ်ားကို တင္ေျပေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ နာမည္ ရုပ္လကၡဏာ ရွင္သန္ေပါက္ဖြားရာ ၀န္းက်င္အလိုက္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိပါလိမ့္မည္။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ရုိးရာဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)