လက္ဖဝါးျပင္က ျပတဲ့ နိမိတ္မ်ား

လက္ဖဝါးျပင္က ျပတဲ့ နိမိတ္မ်ား

ဘယ္ဘက္ျဖစ္ေစ ညာဘက္ျဖစ္ေစ လက္ေကာက္ရစ္ ယားယံပါက နိမိတ္ ေကာင္းသည္။ မိမိ လုပ္ကိုင္ေျပာဆိုမႈ အႀကံအစည္မ်ား ေအာင္ျမင္ထေျမာက္မည့္ နိမိတ္ျဖစ္ေပသည္။

လုပ္ငန္း ၂ မ်ဳိးနဲ႔ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္း ၂ ခု ရမယ့္ လကၡဏာ

လုပ္ငန္း ၂ မ်ဳိးနဲ႔ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္း ၂ ခု ရမယ့္ လကၡဏာ

ပံုမွာျပထားတဲ့အတိုင္း ကံၾကမၼာလမ္းေၾကာင္းဟာ ႏွစ္ေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး ထင္ထင္႐ွား႐ွားလည္း ျဖစ္ေနခဲ့ရင္ေတာ့..