ေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းေျမ႕ေသာ မိသားစုဘဝ ျဖစ္ေစဖို႔

ေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းေျမ႕ေသာ မိသားစုဘဝ ျဖစ္ေစဖို႔

အိမ္ပူအိမ္ဆူေနၿပီး မိသားစုဝင္မ်ား တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳး စိတ္ဝမ္းမကြဲေစဖုိ႔ႏွင့္ သာယာခ်မ္းေျမ႕ၿပီး စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာ မိသားစုဘဝကို လိုလားသူမ်ားအဖို႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တားေရာ့ကားခ်ပ္ကို အေဆာင္ျပဳရပါမည္။