အဂၤါေန႔ဖြားတို႔ရဲ႕ ျမန္မာႏွစ္သစ္ ကံဇာတာ

ဒီႏွစ္ ၁၃၈၀ ကေတာ့ အဂၤါေန႔ဖြား အမ်ားစုတုိ႔အတြက္ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာ ပုိမုိ တုိးတက္ႏုိင္ေသာ ႏွစ္ေကာင္းႏွစ္ျမတ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ မိမိတုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ ပုိမုိ ရရွိနုိင္ျခင္း ၊ အတိတ္ကံ မူလဇာတာ အသက္ဒသာပုိင္းေတြ အရပါ ေကာင္းေသာ ကံေတြနဲ႔ တုိက္ဆုိင္ေနသူေတြအဖုိ႔ ခ်မ္းသာေအာင္ျမင္ျခင္းေတြ ဆုိက္ေရာက္ခြင့္ ေပးႏုိင္ေသာ ေကာဇာႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ားစုေသာ အဂၤါေန႔ဖြားေတြကုိ အေမာေျဖ ေျပႏုိင္စရာ ၊ အတူတကြ ေပါင္းစည္းႏုိင္ျခင္း အက်ဳိးခံစားရစရာ၊ ဘဝ တုိးတက္ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ဳိး ႀကံဳေတြ႕စရာ မ်ားျပားေသာ ခုႏွစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။

အေသးစိတ္အားျဖင့္ က႑အနည္းငယ္ ခြဲဲျခားၿပီး ေအာက္မွာ ဆက္လက္ေရးသားေပးလုိက္ရပါတယ္။

အလုပ္အကုိင္

တုိးတက္ေအာင္ျမင္ လြယ္ေသာ ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ လုပ္ငန္းခြင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေနအထားေတြ ေျပာင္းလဲသြားတတ္ပါတယ္။ ယခင္က နီးနီးနားနားကေန အက်ဳိးစီးပြား ရလြယ္ခဲ့ရင္ ယခုအဖုိ႔ အေဝးကေန အက်ဳိးစီးပြားေတြ ပုိမုိ ျဖစ္လြယ္လာပါလိမ့္မယ္။ ႏုိင္ငံရပ္ျခားနဲ႔ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားအဖုိ႔ အက်ဳိးစီးပြား ပုိျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ႏွစ္လည္း မုခ် ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္အကုိင္ပုိင္းမွာ အစကေန ျပန္ျပန္ စေနရေသာအေျခအေနတစ္မ်ဳိးေၾကာင့္ အနည္းငယ္ ပင္ပန္းရတတ္ခ်ိန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အေျခအေနသစ္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေနသူမ်ား အစပ်ဳိးခ်င္ေနသူမ်ားအတြက္ကေတာ့ ဒီတစ္ႏွစ္ဟာ အခြင့္အလမ္း သာမယ့္ ႏွစ္ပါပဲ။

ေမတၱာေရး

ေမတၱာေရးကံ မွာ အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္လြယ္ေသာ ကာလျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အဂၤါေန႔ဖြားမ်ား ေမတၱာေရးမွာ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ပြားလာႏုိင္ပါတယ္။ လက္ရွိတစ္ေယာက္နဲ႔ အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနသူမ်ား၊ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ အျခားတစ္ေယာက္က ဘဝထဲကုိ တစ္စတစ္စ တုိးဝင္လာတတ္တာမ်ဳိး ႀကံဳရတတ္ခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီတစ္ႏွစ္အဖုိ႔ ေမတၱာေရး အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနသူမ်ား လိေမၼာ္ေရာင္ကုိ အထူးျပဳၿပီး ေရွာင္ရွားသင့္လွပါတယ္။ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ဘာသာေရးနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ေဆာင္စရာ တစ္ခုခုျဖစ္ေစ၊ အေဆာင္၊ လက္ဖြဲ႕ ၊ ေဆး စသည္တုိ႔ျဖစ္ေစ၊ ထူးျခားေသာ ဝင္ျခင္းမ်ဳိး ဝင္လာခဲ့ရင္ (ဥပမာ ဒါေလးေဆာင္ထားရင္ ေကာင္းတယ္တုိ႔၊ အက်ဳိးေပးတယ္တုိ႔ ဆုိသည္မ်ဳိးနဲ႔ ဝင္လာခဲ့သည္ရွိေသာ္) လုံးဝ မေဆာင္သင့္ပါခင္ဗ်ာ။ အိမ္ေထာင္ေရး ၊ အလုပ္အကုိင္နဲ႔ ေနရာထုိင္ခင္းက႑ေတြကုိ ထိခုိက္ေစတတ္ပါတယ္။

ထုိ႔အတူ ပယင္း..ပယင္းနဲဲ႔ ပယင္းေရာဂါထၿပီး ပယင္းေဆာင္ရင္ေကာင္းမွာပဲ ဆုိၿပီး ေဆာင္မိ ေနေသာ အဂၤါေန႔ဖြားေတြ ဒီတစ္ႏွစ္အဖုိ႔ေတာ့ …ေဆာင္ရင္ အိမ္ေထာင္ေရး ေမတၱာေရး အလုပ္အကုိင္ စသည္ျဖင့္ မ်ားစြာမွာ ထိခုိက္ေစတတ္ေသာႏွစ္မ်ဳိး ျဖစ္လို႔ သတိ အထူးျပဳၾကပါခင္ဗ်ား။

ပညာေရး

ပညာေရး မွာ အခက္အခဲ မကင္းတတ္ေသာ ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အဂၤါေန႔ဖြားလည္း ျဖစ္၊ အသက္အားျဖင့္  ၉နွစ္ ၊ ၁၆နွစ္၊ ၂၃နွစ္၊ ၃၀နွစ္အတြင္း ျဖတ္သန္းေနသူေတြ ျဖစ္ေနရင္ ဒီႏွစ္မွာ ပညာေရး အထူး ပုိမုိ ဂရုစုိက္ရပါလိမ့္မယ္။ ပညာေရးအခက္အခဲ ရွိေနရင္ အနက္ေရာင္ကုိ အထူးျပဳေရွာင္သင့္ပါတယ္။

က်န္းမာေရး

ရုတ္ခ်ည္း အားနည္းသြားႏုိင္ေသာ ႏွစ္မ်ဳိးပါပဲ။ က်န္းမာေရးကုိ ဆက္လက္ ဂရုစုိက္ေပးဖုိ႔ လုိအပ္ပါလိမ့္ဦးမယ္။ က်န္းမာေရး အားနည္းေနသူမ်ား နံ႔သာေရာင္ကုိ အနည္းငယ္ ေရွာင္ရွား အသုံးျပဳသင့္ပါတယ္။

အေထြေထြသုံးသပ္ခ်က္

ေနရာေျပာင္းလဲရျခင္း ကံေတြ အခါမလပ္ က်ေရာက္လာေနတတ္ေသာ ႏွစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ အိုးအိမ္ ေနရာထုိင္ခင္း ေျပာင္းလဲရျခင္း၊ လုပ္ငန္းတြင္လည္း လုပ္ငန္း Position အေနအထား၊ ဌာန အေျပာင္းအလဲမ်ား က်ေရာက္လာႏုိင္ျခင္း ၊ အစမွတစ္ဖန္ အသစ္ ျပန္စရေသာ အေျခအေနမ်ား ရင္ဆုိင္ရတတ္ျခင္းေတြသည္ ဒီႏွစ္ထဲမွာ အဂၤါေန႔ဖြား အားလုံးအေပၚ အနည္းနဲ႔အမ်ား လႊမ္းမုိးေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ လက္ခံႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ အဆင္ေျပစြာေျပာင္းလဲႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ရုန္းကန္တုိက္ပြဲဝင္ရျခင္းဟာလည္း ဒီတစ္ႏွစ္အဖုိ႔ အဂၤါတုိ႔ရဲ႕ ကံဇာတာပါပဲ။ မိမိတုိ႔ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားသည္ ေဝးေသာ အရပ္ေဒသကေန သုိ႔မဟုတ္ ခါတုိင္းလုိ မဟုတ္ေသာ အေျခအေန အေနအထားေတြကေန စီးဝင္လာမယ့္ ႏွစ္မ်ဳိး ဆုိတာ သတိျပဳရပါမယ္။

ပညာရပ္တစ္ခုခုကုိ ေလ့လာလုိက္စားေနသူမ်ားအဖုိ႔ ဒီတစ္နွစ္သည္ စိတ္ကူးသစ္ေတြ၊ ခ်ဲ႕ထြင္သိျမင္နုိင္မႈေတြ အလြန္အားေကာင္းေနမယ့္ ႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ႔အတူ ဝင္ေငြကုိ တုိးခ်ဲ႕လုိေသာ လုပ္ငန္းကုိ တုိးခ်ဲ႕လုိေသာ အဂၤါေန႔ဖြားအမ်ားစုအတြက္လည္း ဒီတစ္နွစ္ဟာ မိမိတုိ႔ရဲ႕ အင္ပါယာ ခ်ဲ႕ထြင္နုိင္ေသာ စြမ္းရည္ အတက္ဆုံးႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းသစ္ ရင္ႏွီးျမဳပ္နွံမႈ ျပဳလုိသူမ်ားအဖုိ႔ေတာ့ ဒီတစ္ႏွစ္မွာ မိမိတုိ႔ စိတ္လုိလက္ရ ဝါသနာလည္းပါ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာလည္း ရွိေသာ ေနရာမ်ဳိးမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ ရရွိပါလိမ့္မယ္။

ဒီတစ္နွစ္အဖုိ႔ ထူးျခားတာကေတာ့ ကုိယ့္ထက္ငယ္ရြယ္သူေတြ ကုိယ့္နေဘးမွာ ဝန္းရံေပါင္းစုလာတတ္ေသာ ကံပါပဲ။ ညီေတြ ညီမေတြ၊ ကုိယ့္အတြက္ စစ္သူႀကီးသဖြယ္ ေရွ႕ကေနထြက္ၿပီး ရင္ဆုိင္ေပးမယ့္ သူေတြ ၊ ကုိယ့္ထက္ ငယ္ရြယ္ေသာ စြမ္းရည္ထက္ျမက္သူေတြ ကုိယ့္ဘဝထဲ ကုိယ့္အနီးနားမွာ မသိမသာ စုရုံးလာေနတတ္ပါတယ္။

သူတုိ႔ရဲ႕ စြမ္းရည္ကုိ အသုံးျပဳတတ္မယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔နဲ႔႔ပတ္သက္ၿပီး ဘ၀ တုိးတက္ျခင္းေတြပါ ေရာက္ရွိလာနုိင္ေသာ ႏွစ္မ်ဳိးလုိ႔ ဆုိနုိင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ထူးျခားတာက ဒီတစ္နွစ္မွာ အဂၤါေန႔ဖြားေတြသည္ မိမိတုိ႔ ေရွးက ျပဳဖူးေသာ ေကာင္းမႈကံ တစ္စုံတစ္ရာရဲ႕ Return ျပန္လာသည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြကုိ ေကာင္းစြာ ခံစားခြင့္ကံရွိၾကတာမုိ႔ အမ်ားႀကီး မဟုတ္ေသာ္မွ လစဥ္ အနည္းငယ္ေလာက္ေတာ့ ထီကံစမ္းသင့္ပါတယ္ခင္ဗ်ား…။

အားလုံးကို ေလးစား ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္

ကုိဖုန္း / သုေတသီ ေဝသာလီေမာင္ဖုန္း / ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)
09 789 333 791, 09 318 17 287

ေဟာခန္းလိပ္စာ – တုိက္ 6 ၊ အခန္း 3 ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ျမကန္သာအိမ္ယာ၊ ျမကန္သာလမ္း ၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ အနီးဆုံး မွတ္တုိင္ – ဆင္ေရတြင္းမွတ္တုိင္

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)