၂၀၁၉ ၊ ႏို၀င္ဘာလအတြက္ ၁၂ ရာသီဖြား ေဟာကိန္း

မိႆရာသီဖြား (မတ္ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၁၉ ထိ) – ႏိုင္ငံေရးလုပ္သူမ်ား ေအာင္ျမင္မႈ ရေနမည္။ မလိုလားအပ္ေသာ ကိစၥမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ သြက္လက္ျပီး အလုပ္မ်ား ေနမည္။ အကူအညီသစ္မ်ား ရရွိမည္။ အလုပ္အကိုင္ တုိးတက္မႈႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ အဆင္ေျပမႈရွိမည္။ မိသားစု၀င္မ်ားကို ေကာင္းစြာ အေထာက္အပံ့ ျပဳႏိုင္မည့္ကာလျဖစ္သည္။

ၿပိႆရာသီဖြား (ဧၿပီ ၂၀ မွ ေမ ၂၀ ထိ) – ၾကံစည္ထားသမ်ွကိစၥမ်ား လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား ရံုးတြင္းအေျပာင္းအလဲႏွင့္ အခ်ိဳ႕မွာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ဘုိုးဘြားပိုင္အေမြအႏွစ္ ခံစားရမည္။ အားကစားနယ္ပယ္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရမည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ပိုမိုေသာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ထြန္းမည္။ ယာဥ္ကား ၀ယ္ယူျဖစ္ျခင္း ရွိမည္။ က်န္းမာေရးတြင္ သာမန္အေနထားရွိမည္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta Facebook Page မွ မူပုိင္ တင္ဆက္သည္။ အျခား Website ႏွင့္ Page မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

ေမထုန္ရာသီဖြား (ေမ ၂၁ မွ ဇြန္ ၂၀ ထိ) – လုပ္ငန္းစီပြားႏွင့္ပက္သက္ေသာ မိတ္ေဆြသစ္ တိုးပြားမည္။ စီးပြားလုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ရျခင္း ရွိမည္။ မလိုလားအပ္ေသာ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္။ ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းမြန္မည္။ အေရာင္း၀ယ္ လုပ္ငန္းမ်ား သြက္လက္မည္။ ေစ်းကစားျခင္း၊ ေငြေၾကးကစားျခင္းမ်ား ေအာင္ျမင္ အဆင္ေျပမည္။ က်န္းမာေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာမည္။

ကရကဋ္ရာသီဖြား (ဇြန္ ၂၁ မွ ဇူလိုင္ ၂၂ ထိ) – စီးပြားလုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စပ္တူရွယ္ယာ လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚေပါက္မည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားၾကားမွ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း ေဆြမ်ိဳး အသိုင္းအ၀ိုင္း ေထာက္ပံမႈအားေကာင္းမႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရမည္။အဆင့္ျမင့္ပညာ သင္ၾကားျခင္း ေကာင္းသည္။ အမႈအခင္း တရားေရးရာကိစၥမ်ား ၾကန္႕ၾကာမႈမ်ား ရွိမည္။ အတတ္ပညာအသံုးျပဳျပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ ေကာင္းေသာ အက်ိဳးခံစားရမည္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta Facebook Page မွ မူပုိင္ တင္ဆက္သည္။ အျခား Website ႏွင့္ Page မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

သိဟ္ရာသီဖြား (ဇူလိုင္ ၂၃ မွ ၾသဂုတ္ ၂၂ ထိ) – ေပ်ာ္ရႊင္စရာမ်ားၾကံဳမည္။ ေငြေၾကးစီးဆင္း လည္ပတ္မႈ အားေကာင္းမည္။ မိသားစုတြင္း လုပ္ငန္းစီးပြားတိုးတက္မည္။ အိမ္ ျခံ ေျမ ၀ယ္ယူျခင္း ေငြေပးခ်ျခင္း ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္အဆင္ေျပမည္။ မလိုလားအပ္ေသာေငြကုန္ေၾကးက်မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္။ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္း၀န္းအား ေကာင္းေသာ အေထာက္ပံ့မ်ား ေပးႏို္င္မည္။ ဘဏ္စုေငြ တုိုးပြားမည္။ ဂီတပညာရွင္မ်ားမွာ ပရိတ္သတ္၏ အသိမွတ္ျပဳမႈခံရမည္။

ကန္ရာသီဖြား (ၾသဂုတ္ ၂၃ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂ ထိ) – ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေငြကုန္ေၾကးက်မႈမ်ား ရွိေနဦးမည္။ လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္ ေကာင္းေသာအေနထားရွိမည္။ က်န္းမာေရးတြင္ ထူးထူးျခားျခား မရွိပါေခ်။ ေမတၱာေရး အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ တစ္ဖက္လူ၏ ျဖည့္ဆည္းေပးမႈေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ရမည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္သူမ်ားအတြက္ ၾကမ္းတမ္းေသာကာလတစ္ခုျဖစ္မည္။ ေစ်းကစားျခင္း ေငြေၾကး ဖလွယ္ျခင္းမ်ား ေကာင္းသည္။ မိသားစုတြင္း ေပ်ာ္ရႊင္စရာကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္မည္။

တူရာသီဖြား (စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ေအာက္တုိဘာ ၂၂ ထိ) – ကာလရွည္ၾကာစြာတင္ရွိေနေသာ ေၾကြးျမီေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္မည္။ လုပ္ငန္းစီးပြားတြင္ အဆက္သြယ္သစ္မ်ား ေပၚထြန္းမည္။ အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ နားလည္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္။ စပ္တူရွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ပက္သက္ေသာ ပညာသင္ၾကားျခင္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta Facebook Page မွ မူပုိင္ တင္ဆက္သည္။ အျခား Website ႏွင့္ Page မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

ၿဗိစာၦရာသီဖြား (ေအာက္တုိဘာ ၂၃ မွ ႏုိဝင္ဘာ ၂၁ ထိ) – လုပ္ငန္းစီးပြားႏွင့္ပက္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွ အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းလြယ္မည္။ လုပ္ငန္းစီးပြားႏွင့္ပက္သက္ေသာ သတင္းစကားေကာင္းမ်ား ၾကားသိရမည္။ သုိ႕ေသာ္ လုပ္ငန္းစီးပြားတြင္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈ လြန္ကဲျခင္း ရွိတတ္သည္။ စိုးရိ္မ္ပူပန္မႈမ်ား မ်ားလာတတ္သည္။ ဘဏ္ႏွင့္ပက္သက္ေသာ လုပ္ငန္းစီးပြားမ်ား အလားအလာ ေကာင္းမည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္အေနထားတစ္ခုသို႔ ဦးတည္ႏိုင္မည္။

ဓႏုရာသီဖြား (ႏုိဝင္ဘာ ၂၂ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ထိ) – ပညာေရးႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ကံအားေကာင္းသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းတိုးတက္ျခင္း ရာထူးလစာတိုးျခင္း ရွိမည္။ က်န္းမာေရး ေကာငး္မြန္မည္။ ေနအိမ္တြင္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာပြဲေတာ္မ်ား အလွဴအတန္းမ်ားၾကံဳမည္။ သြင္းကုန္ ထုန္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားေကာင္းသည္။ အမႈအခင္းေရးရာ တရားေရးရာကိစၥမ်ား ၾကန္႕ၾကာမႈမ်ားရွိမည္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta Facebook Page မွ မူပုိင္ တင္ဆက္သည္။ အျခား Website ႏွင့္ Page မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

မကာရရာသီဖြား (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ထိ) – စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္မွ အက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းမည္။ အိမ္ ျခံ ေျမ ယဥ္ကား ၀ယ္ယူျဖစ္ျခင္း ရွိမည္။ ၾကန္႕ၾကာေနေသာ အမႈျပႆနာမ်ား ျပီးျပတ္သြားမည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ခရီးေ၀းကံမ်ား ေကာင္းသည္။ ပို႕ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းေပၚထြန္းမည္။ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမၾကား နားလည္မႈေကာင္းမ်ား ဖန္တီးတည္ေဆာက္ႏိုင္မည္။

ကုမ္ရာသီဖြား (ဇန္နဝါရီ ၂၀ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ထိ) – ေစ်းကစားျခင္းမ်ားမွေကာင္းေသာ ၀င္ေငြ တိုးတက္မည္။ လုပ္ငန္းသစ္ အစျပဳျခင္းမ်ား ေကာင္းသည္။ ေၾကြးျမီမ်ား ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္မည္။ အိမ္ ျခံ ေျမ ယာဥ္ကား ေကာင္းေသာ ၀င္ျခင္းရွိမည္။ ခရီးေ၀းကံ ႏိုင္ငံရပ္ျခားကံ အားေကာင္းသည္။ က်န္းမာေရး ကံေကာင္းမည္။ အစ္ကုိ၊ အစ္ႀကီးမ်ားထံမွ ေကာင္းေသာ အေထာက္ပံ့မ်ား ရရွိမည္။ အႏၱရာယ္ရိွေသာ ေနထိုင္ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရမည္။ ပညာရွာသူမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။

မိန္ရာသီဖြား (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀ ထိ) – လုပ္ငန္းစီးပြား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ားေအာင္ျမင္မည္။ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္မည္။ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္။ အၾကီးအကဲမ်ားထံမွ အကူအေထာက္ပံ့ေကာင္း ရမည္။ အလုပ္သစ္ရွာျခင္း ေကာင္းသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား ရာထူးတိုးျခင္း လုပ္ငန္းအေျပာင္းလဲၾကံဳျခင္းရွိမည္။ စာသင္သားမ်ား ပညာေရးတြင္ ေအာင္ျမင္မည္။

ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ရုိးရာဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)