အလုပ္ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ႏွစ္မ်ား

ဘယ္ေန႔ သားသမီးပဲမဆုိ ေအာက္ပါ အသက္ပုိင္းမ်ားမွာ အလုပ္အကုိင္ ၊ အသက္ေမြးမႈ အေျခအေနမ်ား အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ပြားရတတ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ အလုပ္ေျပာင္း၊ အသက္ေမြးမႈပံုစံ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ အသက္ပုိင္းမ်ားဟု ဆုိႏုိင္သည္။

အလုပ္အကုိင္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ အသက္ပုိင္းမ်ား – အသက္အားျဖင့္  ၉ နွစ္၊ ၁၆ နွစ္၊ ၂၃ နွစ္၊ ၃၀ နွစ္၊ ၃၇နွစ္၊ ၄၄ နွစ္၊ ၅၁ နွစ္၊ ၅၈ နွစ္၊ ၆၅ နွစ္၊ ၇၂ နွစ္ စေသာ အသက္ပုိင္းမ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ေပသည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ယင္းအသက္ပုိင္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းကုိင္ငန္း အသက္ေမြးမႈအေနအထား အနည္းႏွင့္အမ်ား  ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ပြားမည္။ အနည္းဆုံးအားျဖင့္   လုပ္ငန္းေနရာ၊ လုပ္ငန္းတြင္း ဌာနပုိင္းဆုိင္ရာ၊ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ ရသည့္ ပံုစံအေနအထားမ်ား  စသည္အားျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္တတ္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ လုပ္ငန္း အေျပာင္းအေရႊ႕ အေျပာင္းအလဲအထိ ျဖစ္ပြားနုိင္ေသာ အသက္ပုိင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ယင္းအသက္ပုိင္းမ်ားကုိ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ က်ေရာက္လာမည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို လက္ခံၿပီး လုိက္ေလ်ာညီေထြ ေျပာင္းလည္း ေပးနုိင္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ရမည္ျဖစ္သည္။

အလုပ္အကုိင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတြင္ အတုိက္အခံ ေပၚတတ္ေသာ   အသက္ပုိင္းမ်ားမွာ ၁၂ နွစ္၊ ၁၉ နွစ္၊ ၂၆ နွစ္၊ ၃၃ နွစ္၊ ၄၀ နွစ္၊ ၄၇ နွစ္၊ ၅၄ နွစ္၊ ၆၁ နွစ္၊ ၆၈ နွစ္၊ ၇၅ နွစ္ တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ထုိအသက္ပုိင္းျခား ကာလမ်ားတြင္ ေလာကီလူသားတုိ႔၏ အလုပ္အကုိင္ အသက္ေမြးမႈေရးရာမ်ားဝယ္ ရန္အတုိက္အခံ အၿပိဳင္အဆုိင္ ႀကံဳေတြ႔ မ်ားျပားေစတတ္သည္။ အလုအယက္ ယွဥ္ၿပိဳင္၍ အသက္ေမြး ရတတ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေအာက္ပါ အသက္ပုိင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

အထက္ေဖာ္ျပပါ အသက္ပုိင္းမ်ားတြင္ ဇာတာရွင္တုိ႔သည္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ကုိင္ရာတုိ႔တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္အနုိင္လုျပီး အသက္ေမြးရတတ္၏။  ယခင္က ေအးရာေအးေၾကာင္း လုပ္ကုိင္လာေစႏုိင္ကာမူ ယင္း အသက္ပိုင္းမ်ားတြင္ မိမိကုိ ပခုံးခ်င္းယွဥ္ အၿပဳိင္အဆုိင္ လုပ္လုိသူတု႔ိ ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ မိမိတုိ႔လုပ္ကုိင္ရာ အသက္ေမြးမႈတုိ႔တြင္ အထက္ပါအခ်က္တုိ႔ကုိ သတိျပဳ ဆင္ျခင္ျခင္းအားျဖင့္ အက်ဳိးေက်းဇူး ရေစႏုိင္ရန္ ရည္သန္၍ ယခုေဆာင္းပါးကုိ ေရးသားေပးအပ္ပါသည္။ ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ – ဆရာစုိးမုိးထြန္း  (ေခၚ) ဆရာေဝသာလီေမာင္ဖုန္း

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)