စာေမးပြဲေျဖဆုိသူမ်ားအတြက္ ေအာင္ေၾကာင္းျဖာ ယၾတာ

တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲႀကီး နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် တကၠသိုလ္အသီးသီးတြင္လည္း ႏွစ္၀က္စာေမးပြဲႀကီးေတြ နီးကပ္လာပါၿပီ။ ကံ ဥာဏ္၀ီရိယ သံုးပါးႏွင့္ ယွဥ္ၿပီး ေျဖဆိုရမည့္ စာေမးပြဲႀကီးမ်ားအတြက္ စာေမးပြဲ ေျဖဆုိစဥ္ ကာလအတြင္း အေႏွာင့္အယွက္ ကင္းေစဖို႔ ၊ စာၾကည့္ေသာအခါ ၀ီရိယစိုက္ထုတ္မႈ မေလ်ာ့က်ေစဖို႔ႏွင့္ ဥာဏ္ပညာ ကြန္႔ျမဴးၿပီး ပညာကံ ပြင့္လန္းေစဖို႔ ျမန္မာ့႐ိုးရာ အဂၤ၀ိဇၨာေဗဒင္ ပညာ၏ အာစရိယ၀ါဒပညာခန္းလာ ယၾတာအစီရင္ေကာင္း တစ္ခုကို ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၊ ညီငယ္ညီမငယ္မ်ား အတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

(၁) တနဂၤေႏြ ေန႕ဖြား၊ တနဂၤေႏြနာမည္ႏွင့္ အစျပဳသူမ်ားအတြက္ – တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္၉နာရီမွ ၁၀နာရီခြဲအတြင္း ဘုရားေစတီ၏ တနဂၤေႏြေထာင့္တြင္ အုန္း(၆)ညြန္႕ႏွင့္ တံခြန္အနီ (၁)လက္ လွဴဒါန္းျပီး ပညာေရးအတြက္ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာဆုေတာင္းပါ။ ထို႕ေနာက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ၾကာေသာ အခါတြင္ ျမတ္စြာဘုရားထံမွ “အေဆာင္အျဖစ္ ေပးသနားေတာ္မူပါဘုရား” ဟု ခြင့္ေတာင္းေျပာျပီး တစ္ညြန္႔ကို က်ားဆိုပါက ညာလက္သူၾကြယ္အေပၚဆစ္ တစ္ဆစ္၊ မ ဆိုပါက ဘယ္လက္သူၾကြယ္ အေပၚဆစ္ တစ္ဆစ္ အေဆာင္ျပဳထားရပါမည္။ စာေမးပြဲေျဖဆိုေသာအခါ အဆုိပါအညႊန္႔ကုိ ယူေဆာင္သြားျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း အဆင္ေျပျခင္း ရွိပါမည္

(၂) တနလၤာေန႔ဖြား၊ တနလၤာနာမည္ႏွင့္ အစျပဳသူမ်ားအတြက္ – တနလၤာေန႔ နံနက္၉နာရီမွ ၁၀နာရီခြဲအတြင္း ဘုရားေစတီ၏ တနလၤာေထာင့္တြင္ ကံေကာ္(၁၅)ညြန္႕ႏွင့္ တံခြန္အနီ (၂) လက္ လွဴဒါန္းျပီး ပညာေရးအတြက္ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ဆုေတာင္းပါ။ ထို႕ေနာက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ၾကာေသာအခါတြင္ ျမတ္စြာဘုရားထံမွ “အေဆာင္အျဖစ္ေပးသနားေတာ္မူပါဘုရား” ဟု ေလွ်ာက္ထား ပန္ၾကားျပီး တစ္ညြန္႔ကို က်ားဆိုပါက ညာလက္သန္းအေပၚဆစ္ တစ္ဆစ္၊ မ ဆိုပါက ဘယ္လက္သန္း အေပၚဆစ္ တစ္ဆစ္ အေဆာင္ျပဳထားရပါမည္။ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေသာအခါ အဆုိပါအညႊန္႔ကို ယူေဆာင္သြားျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း အဆင္ေျပျခင္း ရွိပါမည္။

(၃) အဂၤါေန႔ဖြား၊ အဂၤါနာမည္ႏွင့္ အစျပဳသူမ်ားအတြက္ – အဂၤါေန႔နံနက္ ၉နာရီမွ ၁၀နာရီခြဲအတြင္း ဘုရားေစတီ၏ အဂၤါေထာင့္တြင္ ဇီး(၈) ညြန္႕ႏွင့္ တံခြန္အနီ (၃)လက္ လွဴဒါန္းျပီး စာေမးပြဲအတြက္ ဆုေတာင္းဆႏၵျပဳပါ။ ထို႕ေနာက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ၾကာေသာ အခါတြင္ ျမတ္စြာဘုရားထံမွ “အေဆာင္အျဖစ္ ေပးသနားေတာ္မူပါဘုရား” ဟု ေလွ်ာက္ထားျပီး တစ္ညြန္႕ကို က်ား ဆိုပါက ညာလက္ညိဳးအေပၚဆစ္တစ္ဆစ္၊ မ ဆိုပါက ဘယ္လက္ညိဳးအေပၚဆစ္တစ္ဆစ္ အေဆာင္ ျပဳထားရပါမည္။ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေသာအခါ ယူေဆာင္သြားျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း အဆင္ေျပျခင္း ရွိပါမည္။

(၄) ဗုဒၶဟူးေန႕ဖြား၊ ဗုဒၶဟူးနာမည္ႏွင့္ အစျပဳသူမ်ားအတြက္ – ဗုဒၶဟူးေန႔ နံနက ္၉နာရီမွ ၁၀နာရီခြဲအတြင္း ဘုရားေစတီ၏ ဗုဒၶဟူးေထာင့္တြင္ ရြက္လွ(၁၇) ညြန္႔ႏွင့္ တံခြန္အနီ (၄)လက္ လွဴဒါန္းျပီး စာေမးပြဲအတြက္ ဆုေတာင္းဆႏၵျပဳပါ။ ထို႔ေနာက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ၾကာေသာအခါတြင္ ျမတ္စြာဘုရားထံမွ “အေဆာင္အျဖစ္ေပးသနားေတာ္မူပါဘုရား” ဟေလွ်ာက္ထားျပီး တစ္ညြန္႕ကို က်ားဆိုပါက ညာလက္သန္းအေပၚဆစ္တစ္ဆစ္၊ မ ဆိုပါက ဘယ္လက္သန္းအေပၚဆစ္တစ္ဆစ္ အေဆာင္ ျပဳထားရပါမည္။ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေသာအခါ ယူေဆာင္သြားျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း အဆင္ေျပျခင္း ရွိပါမည္။

(၅) ၾကာသပေတးေန႔ဖြား၊ ၾကာသပေတးနာမည္ႏွင့္ အစျပဳသူမ်ားအတြက္ – ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္ ၉နာရီမွ ၁၀နာရီခြဲအတြင္း ဘုရားေစတီ၏ ၾကာသပေတးေထာင့္တြင္ ေမျမိဳ႕ (၁၉)ညြန္႕ႏွင့္ တံခြန္အနီ (၅)လက္လွဴဒါန္းျပီး စာေမးပြဲအတြက္ ဆုေတာင္းဆႏၵျပဳပါ။ ထို႕ေနာက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ၾကာေသာအခါတြင္ ျမတ္စြာဘုရားထံမွ “အေဆာင္အျဖစ္ေပးသနားေတာ္မူပါဘုရား” ဟု ေလွ်ာက္ထားျပီး တစ္ညြန္႕ကို က်ား ဆိုပါက ညာလက္ညိဳးအေပၚဆစ္တစ္ဆစ္၊ မ ဆိုပါက ဘယ္လက္ညိဳး အေပၚဆစ္ တစ္ဆစ္ အေဆာင္ျပဳထားရပါမည္။ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေသာအခါ ယူေဆာင္သြားျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း အဆင္ေျပျခင္း ရွိပါမည္။

(၆) ေသာၾကာေန႔ဖြား၊ ေသာၾကာနာမည္ႏွင့္ အစျပဳသူမ်ားအတြက္ – ေသာၾကာေန႔ နံနက္ ၉နာရီမွ ၁၀နာရီခြဲအတြင္း ဘုရားေစတီ၏ ေသာၾကာေထာင့္တြင္ သီဟိုဠ္(၂၁) ညြန္႔ႏွင့္ တံခြန္အနီ (၆)လက္ လွဴဒါန္းျပီး စာေမးပြဲအတြက္ ဆုေတာင္းဆႏၵျပဳပါ။ ထို႕ေနာက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ၾကာေသာအခါတြင္ ျမတ္စြာဘုရားထံမွ “အေဆာင္အျဖစ္ ေပးသနားေတာ္မူပါဘုရား” ဟု ေလွ်ာက္ထားျပီး တစ္ညြန္႕ကို က်ားဆိုပါက ညာလက္မအေပၚဆစ္တစ္ဆစ္၊ မဆိုပါက ဘယ္လက္မအေပၚဆစ္တစ္ဆစ္ အေဆာင္ျပဳထားရပါမည္။ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေသာအခါ ယူေဆာင္သြားျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း အဆင္ေျပျခင္း ရွိပါမည္။

(၇) စေနေန႕ဖြား၊ စေနနာမည္ႏွင့္အစျပဳသူမ်ားအတြက္ – စေနေန႔ နံနက္၉နာရီမွ ၁၀နာရီခြဲအတြင္း ဘုရားေစတီ၏ စေနေထာင့္တြင္ ဒန္း(၁၀)ညြန္႕ႏွင့္ တံခြန္အနီ (၇)လက္ လွဴဒါန္းျပီး စာေမးပြဲအတြက္ ဆုေတာင္းဆႏၵျပဳပါ။ ထို႕ေနာက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ၾကာေသာ အခါတြင္ ျမတ္စြာဘုရားထံမွ “အေဆာင္အျဖစ္ ေပးသနားေတာ္မူပါဘုရား” ဟေလွ်ာက္ထားျပီး တစ္ညြန္႕ကို က်ားဆိုပါက ညာလက္ခလယ္ အေပၚဆစ္တစ္ဆစ္၊ မဆိုပါကဘယ္လက္ခလယ္အေပၚဆစ္တစ္ဆစ္ အေဆာင္ျပဳ ထားရပါမည္။ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေသာအခါ ယူေဆာင္သြားျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း အဆင္ေျပျခင္း ရွိပါမည္။

(မွတ္ခ်က္ – ၀ီရိယစိုက္ထုတ္မႈ မ႐ွိေသာ သူမ်ား ထိုက္တန္ေသာ ႀကိဳးစားမႈအနည္းငယ္မ်ွ မ႐ွိေသာသူမ်ား အတြက္ ယၾတာလုပ္ကာမ်ွျဖင့္ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္သိေစအပ္ပါသည္။ ဥာဏ္ ၀ီရိယ စိုက္ထုတ္သူမ်ားအတြက္ ကံတည္းဟူေသာ အေၾကာင္းကံ အေထာက္ပံ့ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။ အရာရာတြင္ ကံ ဥာဏ္ ၀ီရိယ သံုးပါး စိုက္ထုတ္မွသာ ေအာင္ျမင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။)

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေအာင္ျမင္မႈအေပါင္းခေညာင္းပါေစ

ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ရုိးရာ ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီ ေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)