၂၀၂၂ ၊ ဇူလိုင္လအတြက္ ပုဂၢလတ္နာမည္ေဟာကိန္း

၂၀၂၂ ၊ ဇူလိုင္လအတြက္ ပုဂၢလတ္နာမည္ေဟာကိန္း

က်န္းမာေရးတြင္ ေလေရာဂါသတိျပဳပါ။ ေလစာမ်ားေလ်ာ့စားပါ။ ပညာေရးကံေကာင္းသည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးပိုင္းတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈရွိတတ္သည္။

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၂၊ ဇြန္လ)

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၂၊ ဇြန္လ)

၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း ခ်မ္းသာသုခကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္း(တနလၤာၿဂိဳဟ္-လမင္း) ျဖတ္သန္းမည့္ အခ်ိန္အခါေကာင္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။ (စန္းျဖတ္ခ်ိန္ကုိ ေကပီနယူးအာယနျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားသည္)

ဘူမိနက္သန္ ေနရာမွန္

ဘူမိနက္သန္ ေနရာမွန္

မိမိေနထိုင္ရာ အရပ္ေဒသဟာ ကိုယ့္အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးေပးမွာလား…ဆိုးက်ိဳးေပးေနသလား…ဆိုတာကို တြက္စစ္ရတဲ့ ျမန္မာ့လက္ဆန္းကိန္းတစ္ခုကို တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

၂၀၂၂ ၊ ဇြန္လအတြက္ ပုဂၢလတ္နာမည္ေဟာကိန္း

၂၀၂၂ ၊ ဇြန္လအတြက္ ပုဂၢလတ္နာမည္ေဟာကိန္း

စီးပြားေရးျပန္လည္ဦးေမာ့လာမည္။ လုပ္ငန္းစီးပြား တိုးတက္မႈမ်ားရမည္။ အိမ္ ၿခံ ေျမလုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ိဳးျမတ္ရမည္။ အာမခံလုပ္ငန္းမွ အက်ိဳးျမတ္ျဖစ္ထြန္းမည္။

၂၀၂၂ ၊ ေမလအတြက္ ပုဂၢလတ္နာမည္ေဟာကိန္း

၂၀၂၂ ၊ ေမလအတြက္ ပုဂၢလတ္နာမည္ေဟာကိန္း

အမည္ (အ၊ဥ၊ ဧ၊ ၾသ) ႏွင့္ စေသာသူမ်ား ဖုန္း၀င္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ပက္သက္ေသာပစၥည္း၀င္ျခင္း ရွိမည္။ ရပ္ေဝးႏိုင္ငံရပ္ျခား ရင္းနီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းမည။္ အိမ္ေထာင္ေရး ေမတၱာေရး တြင္ စိတ္ညစ္စရာအနည္းငယ္ ရွိတတ္ေသာကာလ ျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ က်န္းမာေရးအားနည္းခ်က္ရွိတတ္သည္။ လူမ်ိဳးကြဲ လူမ်ိဳးျခားအက်ိဳးေပးမည္။ အစ္ကိုႀကီး အစ္မႀကီးမ်ား ထိခိုက္မႈ အေသးစား သတိ ျပဳရမည္။ အမည္ (က၊ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င)ႏွင့္ စေသာသူမ်ား ေငြလုံး ေငြရင္း၀င္လာတတ္သည္။ မိသားစုတြင္း ထူးျခားေသာအေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕ျဖစ္လာတတ္သည္။ ယဥ္ကား ၿခံေျမကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္အဆင္ေျပမည္။ အိမ္ေထာင္ေရး ေမတၱာေရး အေႏွာင့္အယွက္ ေပၚတတ္သည္။ ဦးေခါင္းမူးေျဝခင္း ကိုက္ခဲျခင္း ခံစားရတတ္သည္။ ရပ္ေဝးႏွင့္ပက္သက္ေသာ အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းမႈရွိမည္။ အမည္ (စ၊ဆ၊ဇ၊စ်၊ည) ႏွင့္ စေသာသူမ်ား […]

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၂ ၊ ဧၿပီလ)

ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္းျဖတ္သန္းခ်ိန္ (၂၀၂၂ ၊ ဧၿပီလ)

၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း ခ်မ္းသာသုခကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ ဓနသိဒၶိနကၡတ္ေပၚ စန္း(တနလၤာၿဂိဳဟ္-လမင္း) ျဖတ္သန္းမည့္ အခ်ိန္အခါေကာင္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။

ေရွးေခတ္ဆန္းေဗဒင္ဆရာႀကီးမ်ား သံုးခဲ့ေသာ သက္စစ္ယၾတာအစီအရင္

ေရွးေခတ္ဆန္းေဗဒင္ဆရာႀကီးမ်ား သံုးခဲ့ေသာ သက္စစ္ယၾတာအစီအရင္

ေဗဒင္ပညာႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳလာသည့္ သက္တမ္းတစ္ေလ်ာက္တြင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် အသုံးျပဳ အႀကံျပဳခဲ့ရာ၌ ထူးျခားခဲ့ေသာယၾတာအစီအရင္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

အတာစားျခင္းႏွင့္ ႐ိုးရာအယူအဆ (၁၃၈၄)

အတာစားျခင္းႏွင့္ ႐ိုးရာအယူအဆ (၁၃၈၄)

ယခုႏွစ္ မဟာသၾကၤန္အတက္ရက္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၁၃၈၃ခုႏွစ္ ေနာက္ဆုံးရက္သည္ ၁၆.၄.၂၀၂၂ ၊ စေနေန႔ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ စေနေန႔ဖြားမ်ားသည္ အတာစားပါသည္။

ဧၿပီလအတြက္ ပုဂၢလတ္နာမည္ေဟာကိန္း

ဧၿပီလအတြက္ ပုဂၢလတ္နာမည္ေဟာကိန္း

က်န္းမာေရးအားနည္းခ်က္သတိျပဳရမည္။ ဘာသာေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ လုပ္ငန္းတြင္း ရန္အတိုက္အခံမ်ားတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရး အခ်စ္ေရး ကိစၥေပၚေပါက္တတ္သည္။ မိသားစုတြင္း လူမႈေရးျပႆနာအခ်ိဳ႕ရွိတတ္သည္ ။လုပ္ငန္းရွာသူမ်ား အလုပ္သစ္ရမည္။

သကၠရာဇ္စြန္း လြတ္၊မလြတ္ တြက္စစ္ၾကည့္ျခင္း

သကၠရာဇ္စြန္း လြတ္၊မလြတ္ တြက္စစ္ၾကည့္ျခင္း

၎နည္းစနစ္သည္ ေန႔သားအလိုက္ ပုံေသနည္းစနစ္တစ္ခုျဖစ္၍ ေန႔သားအလိုက္ ပုံေသ မွတ္ထားရေပမည္။ မိမိတို႔ ေမြးေန႔ေမြးနံအရ လက္ရွိသကၠရာဇ္အစြန္းႏွင့္ ကိုက္ညီ၊ မညီကို အေသးစိတ္ၾကည့္ရႈေသာ္…..