တစ္ခုၾကြင္းဖြားနဲ႔ ေနရာထုိင္ခင္းကံအက်ဳိးေပး

ကိုယ့္ရဲ႕ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကို ၇ နဲ႔ စားလုိ႔ (၁) ခုၾကြင္းဖြားေတြသည္ အုိးအိမ္မိသားစုကုိ ေဖာ္ညႊန္းေသာ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ ဘဂၤမွာ ရပ္တည္ထားသည့္ ဖြားဇာတာရွင္ေတြ ျဖစ္သည့္နည္းတူ ဘဝမွာ အုိးအိမ္ အေျပာင္းအေရႊ႕ ၊ မိသားစုအေျပာင္းအေရႊ႕ (ဟုိမိသားစုနဲ႔ အတူေနလုိက္ ဒီမိသားစုနဲ႔ အတူဒြန္တြဲလုိက္ ) ျဖင့္ အတူေနမိသားစု ဘဝတည္ၿငိမ္မႈ အားနည္းသည့္ ဇာတာရွင္ေတြလုိ႔လည္း ဆုိနုိင္ပါတယ္။

တစ္ခုၾကြငး္ဖြားေတြထဲမွာ

  • ေနရာထုိင္ခင္းကံ အေကာင္းဆုံးေန႔နံသည္ တနလၤာပုတိဖြား ျဖစ္ပါတယ္။
  • ဒုတိယအားျဖင့္ စေနအထြန္းဖြား တုိ႔သည္ ေနရာထုိင္ခင္းကံ အားေကာင္းၾကပါတယ္။
  • တတိယအားျဖင့္ေတာ့ ရာဟုမရဏဖြား သည္ ေနရာထုိင္ခင္းကံ အားေကာင္းၿပီး
  • စတုတၳအားျဖင့္ ဗုဒၶဟူး မရဏဖြားသည္ ေနရာထုိင္ခင္းကံ အားသာသူမ်ားဟု ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

ေနရာထုိင္ခင္းကံ ခ်ာတူးအလံဆုံး ေန႔နံ ႏွစ္မ်ဳိးကေတာ့ ၾကာသပေတး အဓိပတိဖြားနဲ႔ တနဂၤေႏြဘဂၤဖြားမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး သူတုိ႔ေတြသည္ ဘယ္ေလာက္ပဲ ခ်မ္းသာခ်မ္းသာ ဒီကံတစ္ခ်က္ လႈပ္ခတ္လုိက္တုိင္းမွာ ျဖစ္သလုိေနရ၊ ႀကံဳရာထုိးအိပ္၊ ရုံးတင္ပဲ ထုိးေခြသလုိလုိ စသည္ျဖင့္ ေနရာထုိင္ခင္းနဲ႔ အေျခခ်မႈကံမွာ အားနည္းတတ္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ဌာနျဂိဳဟ္သည္ မရဏဌာနတြင္ ရပ္တည္ေနရျခင္းေၾကာင့္ ေမြးရပ္ေျမနဲ႔ ေဝးသည္ထက္ ေဝးေဝးမွာ အေျခခ်ျခင္းမ်ဳိး ျပဳမွသာလွ်င္ ေနရာထုိင္ခင္းကံ အညံ႔က သက္သာလာေစပါတယ္။

ဒုတိယခ်ာတူးအလံဆုံးဆုကုိေတာ့ အဂၤါေန႔ဖြား သုိက္ဖြားမ်ား ရရွိတတ္ၾကၿပီး ဌာနၿဂိဳဟ္သည္ နံတူပကၡ မိေနေသာ အေနအထားေၾကာင့္ ေတာင္ဘက္လုိက္ေနလည္း အဆင္မေျပ ေျမာက္ဘက္လုိက္ေနလည္း အဆင္မေခ်ာ လြန္းထုိးလြန္းျပန္ ဟုိသည္ေျပာင္းေရႊ႕ ေနရတတ္ေသာ ကံမ်ဳိး ရင္ဆုိင္ၾကရတတ္သူမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကပါတယ္။

မိမိတုိ႔ ေနရာထုိင္ခင္းကုိ မင္းအစုိးရမ်ားသိမ္းယူခံရတတ္ျခင္းမ်ဳိး ၊ ေနရာထုိင္ခင္းအတြက္ အမႈအခင္း ျဖစ္လြယ္ျခင္းမ်ဳိးကံ ရွိေသာ ဖြားဇာတာေတြသည္ အဂၤါသုိက္ဖြားေတြပါပဲ။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta Facebook Page မွ တင္ဆက္သည္။ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

ေသာၾကာေန႔ဖြား ရာဇဖြားေတြကေတာ့ ေနရာထုိင္ခင္းကံမွာ ရန္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲၿပီး ေနထုိင္ၾကရေလ့ရွိပါတယ္။ ေနရာထုိင္ခင္းအတြက္ ရန္မ်ားတတ္ေသာ ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေနရာထုိင္ခင္းအတြက္ အားၿပိဳင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရတတ္ေသာ ဖြားဇာတာမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အမည္ရဲ႕အဆုံး စာလုံးမွာ ဗုဒၶဟူး/ရာဟုနံ (ယ၊လ၊၀၊ရ) ျဖင့္ မွည့္ေခၚထားမိသူ ေသာၾကာရာဇဖြား ေတြသည္ ေနရာလုပြဲေတြ၊ ေနရာထုိင္ခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ရန္သူေတြ အလြန္ ေပါမ်ားတတ္ၾကပါတယ္။

ေနရာထုိင္ခင္းကံအတြက္ ျပဳအပ္ေသာ သဘာဝယၾတာ

တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ားသည္ ၊ စေနေန႔တြင္ (ေန႔ခင္း ၁၂နာရီေနာက္ပုိင္း) ၊ ရာဟုေထာင့္တြင္ ကုသုိလ္ျပဳ ၊ ရာဟုၿဂိဳဟ္နတ္မင္းႀကီးကုိ ေမတၱာပုိ႔ အမွ်ေဝ ဆုေတာင္းျခင္း ..။

တနလၤာေန႔ဖြားမ်ားသည္ ၊ တနလၤာေန႔တြင္၊  ေသာၾကာေထာင့္တြင္ ကုသုိလျ္ပဳ
ေသာၾကာၿဂိဳဟ္နတ္မင္းၾကီးကုိ ေမတၱာပုိ႔ အမွ်ေ၀ ဆုေတာင္းျခင္း ..။

အဂၤါေန႔ဖြားမ်ားသည္ ၊ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ၊ တနဂၤေႏြေထာင့္တြင္ ကုသုိလ္ျပဳ
တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္နတ္မင္းၾကီးကုိ ေမတၱာပုိ႔ အမွ်ေ၀ ဆုေတာင္းျခင္း..။

ဗုဒၶဟူးေန႔ဖြားမ်ားသည္၊ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ တနလၤာေထာင့္တြင္ ကုသုိလ္ျပဳ
တနလၤာၿဂိဳဟ္နတ္မင္းႀကီးကုိ ေမတၱာပုိ႔ အမွ်ေ၀ ဆုေတာင္းျခင္း။

ရာဟုဖြားတုိ႔သည္ အဂၤါေန႔တြင္ ၊ စေနေထာင့္တြင္ ကုသုိလ္ျပဳ၊ စေနၿဂိဳဟ္နတ္မင္းႀကီးကုိ ေမတၱာပုိ႔အမွ်ေ၀ ဆုေတာင္းျခင္း။

ၾကာသာပေတးေန႔ဖြားတုိ႔သည္၊ စေနေန႔တြင္ ( မနက္ပုိင္းတြင္) ဗုဒၶဟူးေထာင့္တြင္ ကုသုိလ္ျပဳ၊ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္နတ္မင္းႀကီးကုိ ေမတၱာပုိ႔ အမွ်ေ၀ ဆုေတာင္းျခင္း။

ေသာၾကာေန႔ဖြားမ်ားသည္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ၊ ၾကာသာပေတးေထာင့္တြင္ ကုသုိလ္ျပဳ ၊ တနဂၤေႏြျဂိဳဟ္ နတ္မင္းၾကီးကုိ ေမတၱာပုိ႔ အမွ်ေ၀ ဆုေတာင္းျခင္း။

စေနေန႔ဖြားမ်ားသည္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ၊ အဂၤါေထာင့္တြင္ ကုသုိလ္ျပဳ၊ အဂၤါၿဂိဳဟ္နတ္မင္းႀကီးကုိ ေမတၱာပုိ႔ အမွ်ေ၀ ဆုေတာင္းျခင္း။

စသည္ျဖင့္တုိ႔ကုိ အပတ္စဥ္ျပဳလုပ္သြားျခင္းအားျဖင့္ လ၊ ႏွစ္ေတြ ခ်ီလာသည့္အခါ ေကာင္းစြာေသာ ေနရာထုိင္ခင္းကံသည္ ျပည့္စုံလာတတ္သည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။  (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta Facebook Page မွ တင္ဆက္သည္။ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

မွတ္ခ်က္ / အုိးအိမ္ေနရာထုိင္ခင္းကံ တစ္ခုတည္းသာ မဟုတ္ပါ။ အလုပ္ေနရာ၊ ရာထူးေနရာ စသည္ျဖင့္ ေနရာတည္းဟူေသာ အခ်င္းအရာနွင့္ပတ္သက္သမွ် ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ျပဳလုပ္၍ သင့္ေလ်ာ္ အလြန္ အက်ဳိးရွိေစပါသည္ခင္ဗ်ား။

ေလးစားစြာျဖင့္ – ဆရာစုိးမုိးထြန္း (ေခၚ) ဆရာေဝသာလီေမာင္ဖုန္း

 

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)