၂၀၂၃ ခုႏွစ္အတြက္ တ႐ုတ္႐ိုးရာ ရာသီ (၁၂) ပါး ေဗဒင္ေဟာကိန္း

တ႐ုတ္႐ိုးရာေဗဒင္ပညာအရ ၂၀၂၃-ခုႏွစ္သည္ ေရ ယုန္ (Water Rabbit) ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ ယုန္ႏွစ္သည္ စြန႔္စားလုပ္ေဆာင္ရျခင္းမ်ား အတြက္ အခြင့္လမ္းေကာင္းမ်ား ေပးေဆာင္မည့္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။

အႏုပညာေလာကတြင္း တိမ္ျမဳပ္ေနသူမ်ား ျပန္လည္ေပၚထြန္းလာမည္။ သားသမီး ေမြးဖြားမႈႏႈန္း ပိုမို ျမင့္မားလာတတ္ၿပီး ေလာင္းကစားဆန္ဆန္အလုပ္မ်ား၊ စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္မ်ား လႈပ္ရွားမႈ အားေကာင္းလာေပမည္။

*ႂကြက္ႏွစ္ဖြားမ်ားအတြက္ကံဇာတာ*

1912 ၊ 1924 ၊ 1936 ၊ 1948 ၊ 1960 ၊ 1972 ၊ 1984 ၊ 1996 ၊ 2008 ၊ 2020 ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ႂကြက္ႏွစ္ဖြားမ်ားျဖစ္သည္။ (ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္အတြင္းေမြးသူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပကၡဒိန္အရ ႏွစ္ဖြားေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။)

မိမိလုပ္ငန္းအႀကံအစည္မ်ားအပၚ အာ႐ုံစူးစိုက္လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈရမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ မလိုလားအပ္ေသာ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈသင့္ထားေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား၏ အသီးအပြင့္ကိုခံစားရတတ္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရမည္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မွ်တမႈရွိေအာင္ ေနထိုင္စားေသာက္မႈျပဳသင့္သည္။

*ႏြားႏွစ္ဖြားမ်ားအတြက္ကံဇာတာ*

1913 ၊ 1925 ၊ 1937 ၊ 1949 ၊ 1961 ၊ 1973 ၊ 1985 ၊ 1997 ၊ 2009 ၊ 2021 ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ႏြားႏွစ္ဖြားမ်ားျဖစ္သည္။ (ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္အတြင္းေမြးသူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပကၡဒိန္အရ ႏွစ္ဖြားေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။)

လာဘ္လာဘ တိုးပြားလာမည္။ ခ်စ္သူ မရွိသူမ်ား ခ်စ္သူရျခင္း၊ စန္းပြင့္ျခင္း ႀကဳံမည္ ။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား ကေလးယူရန္ စဥ္းစားပါက ကေလးရရန္ကံေကာင္းေသာႏွစ္ ျဖစ္သည္။ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးပိုင္းတြင္ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း တိုးပြားမည္။ က်န္းမာေရးပိုင္း အားနည္းခ်က္ရွိတတ္၍ ေပ့ါဆျခင္း ေပေပေတေတ ေနျခင္း မျပဳသင့္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တက္ႂကြေစမည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားလည္း ေဆာင္႐ြက္ပါ။

*က်ားႏွစ္ဖြားမ်ားအတြက္ကံဇာတာ*

1914 ၊ 1926 ၊ 1938 ၊ 1950 ၊ 1962 ၊ 1974 ၊ 1986 ၊ 1998 ၊ 2010 ၊ 2022 ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ က်ားႏွစ္ဖြားမ်ားျဖစ္သည္။ (ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္အတြင္းေမြးသူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပကၡဒိန္အရ ႏွစ္ဖြားေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။)

တရားဥပေဒေရးရာကိစၥမ်ား၊ မတရားလုပ္ေဆာင္ခံရျခင္းမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္မည္။ ကိုယ္တိုင္ အတၱႀကီးျခင္းကို သတိထား ေလ်ာ့ခ်သင့္ၿပီး အတိတ္မွ သင္ခန္းစာေကာင္းမ်ားရယူကာ လုပ္ေဆာင္ပါ။ မိမိအေပၚ ေက်းဇူးရွိသူမ်ားေပၚ ေက်းဇူးတုန႔္ျပန္ႏိုင္မည္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္။ အသုံးစရိတ္ကို ေခြၽတာျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကး ပိုမို စုေဆာင္းမိတတ္မည္။

*ယုန္ႏွစ္ဖြားမ်ားကံဇာတာ*

1915 ၊ 1927 ၊ 1939 ၊ 1951 ၊ 1963 ၊ 1975 ၊ 1987 ၊ 1999 ၊ 2011 ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ယုန္ႏွစ္ဖြားမ်ား ျဖစ္သည္။ (ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္အတြင္းေမြးသူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပကၡဒိန္အရ ႏွစ္ဖြားေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။)

ဘဝအတြက္ ေကာင္းေသာ အံ့ၾသစရာေကာင္းေသာ အလွည့္အေျပာင္းမ်ား ႀကဳံရတတ္သည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း ေဒါသအေလ်ာက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားကို သတိထားပါ။ အမွားပါတတ္သည္။ ကိုယ္ထင္မွတ္ မထားသည္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕ဘဝျဖစ္ရပ္မ်ားၾကား ကြာျခားမႈအခ်ိဳ႕ ရွိတတ္သည္။ သူတပါး၏ ျပႆနာမ်ား ၾကားဝင္ကူညီေျဖရွင္းျခင္းမ်ိဳး ေရွာင္ပါ။ ဘာသာေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈရမည္။

*နဂါးႏွစ္ဖြားမ်ားအတြက္ကံဇာတာ*

1916 ၊ 1928 ၊ 1940 ၊ 1952 ၊ 1964 ၊ 1976 ၊ 1988 ၊ 2000 ၊ 2012 တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ နဂါးႏွစ္ဖြားမ်ား ျဖစ္သည္။ (ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္အတြင္းေမြးသူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပကၡဒိန္အရ ႏွစ္ဖြားေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။)

ေငြေၾကး အလုပ္အကိုင္စီးပြား ေကာင္းေသာ တိုးတက္မႈရမည္။ အထက္လူႀကီးေကာင္းႏွင့္ဆုံမည္။ ရာထူး လစာ တိုးတက္မည္။ ငယ္႐ြယ္သူမ်ား ေမတၱာေရး ႏွလုံးသားခံစားခ်က္အေပၚ အလြန္အမင္း အာ႐ုံစိုက္ျခင္းကို ေရွာင္ပါ။ လုပ္ငန္း စီးပြားေပၚ အေလးေပးအာ႐ုံစိုက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈရမည္။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတြင္ ေဒါသႀကီးသူမ်ားႏွင့္ သတိထားဆက္ဆံပါ။ တရားထိုင္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳး ခံစားရမည္။

*ေႁမြႏွစ္ဖြားမ်ားအတြက္ကံဇာတာ*

1917 ၊ 1929 ၊ 1941 ၊ 1953 ၊ 1965 ၊ 1977 ၊ 1989 ၊ 2001 ၊ 2013 ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ေႁမြႏွစ္ဖြားမ်ား ျဖစ္သည္။ (ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္အတြင္းေမြးသူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပကၡဒိန္အရ ႏွစ္ဖြားေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။)

ကံဇာတာေခ်ာေမြ႕မႈရွိမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူ၊ အာဏာႀကီးမားသူ အထက္လူႀကီးမ်ား၏ ကူညီမစမႈ ႀကဳံရတတ္သည္။ ေမတၱာေရး အခ်စ္ေရးတြင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္တတ္သျခင္း သတိျပဳပါ။ လုပ္ငန္း အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းတြင္ တိုးတက္မႈရရွိမည္။

*ျမင္းႏွစ္ဖြားမ်ားအတြက္ကံဇာတာ*

1918 ၊ 1930 ၊ 1942 ၊ 1954 ၊ 1966 ၊ 1978 ၊ 1990 ၊ 2002 ၊ 2014 ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ျမင္းႏွစ္ဖြားမ်ား ျဖစ္သည္။ (ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္အတြင္းေမြးသူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပကၡဒိန္အရ ႏွစ္ဖြားေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။)

ယခုႏွစ္တြင္ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမဳပ္နံွလုပ္ရေသာလုပ္ငန္းမ်ား မလုပ္သင့္ေသးပါ။ မည္သည့္ကိစၥမဆို အလ်င္စလို လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အမွားပါတတ္ျခင္း သႀတိပုပါ။ ႏွလုံးသားေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ အဆင္ေျပမႈရွိမည္။ အိမ္ေထာင္ေရး အခ်စ္ေရး သာယာမႈ ရွိတတ္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ မိမိလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား ေပါက္ၾကားတတ္ျခင္းကို သတိျပဳပါ။

*ဆိတ္ႏွစ္ဖြားမ်ားအတြက္ကံဇာတာ*

1919 ၊ 1931 ၊ 1943 ၊ 1955 ၊ 1967 ၊ 1979 ၊ 1991 ၊ 2003 ၊ 2015 ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ဆိတ္ႏွစ္ဖြားမ်ား ျဖစ္သည္။ (ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္အတြင္းေမြးသူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပကၡဒိန္အရ ႏွစ္ဖြားေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။)

စိတ္လႈပ္ရွားလြန္းျခင္းႏွင့္ ေတြေ၀ ဒြိဟျဖစ္တတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အႀကံအစည္ အလုပ္မ်ား ဖ႐ိုဖရဲ ျဖစ္တတ္သည္။ ေန႔စဥ္ျဖတ္သန္းေနေသာ ဘဝတြင္ ဟန္ခ်က္ညီမႈ မွ်တမႈအတြက္ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ မၾကာခဏ တရားထိုင္ျခင္းသည္ ယခုႏွစ္အတြက္ ႐ုပ္ပိုင္း စိတ္ပိုင္းအတြက္ အံ့အားဖြယ္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ခံစားရလိမ့္မည္။

*ေမ်ာက္ႏွစ္ဖြားမ်ားအတြက္ကံဇာတာ*

1920 ၊ 1932 ၊ 1944 ၊ 1956 ၊ 1968 ၊ 1980 ၊ 1992 ၊ 2004 ၊ 2016 ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ေမ်ာက္ႏွစ္ဖြားမ်ား ျဖစ္သည္။ (ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္အတြင္းေမြးသူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပကၡဒိန္အရ ႏွစ္ဖြားေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။)

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၿငီးေငြ႕မႈမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ လုပ္ငန္း အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းတြင္ ဇြဲရွိျခင္းေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရမည။္ အတတ္ပညာသစ္သင္ၾကားျခင္း ဉာဏ္ပညာထြန္းေတာက္ျခင္းမ်ားေပၚထြန္းမည္။ ေငြေၾကး စီးပြားတြင္ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိမည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ အိပ္ေရးဝရန္ လိုအပ္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။

*ၾကက္ႏွစ္ဖြားမ်ားအတြက္ကံဇာတာ*

1921 ၊ 1933 ၊ 1945 ၊ 1957 ၊ 1969 ၊ 1981 ၊ 1993 ၊ 2005 ၊ 2017 ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ၾကက္ႏွစ္ဖြားမ်ား ျဖစ္သည္။ (ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္အတြင္းေမြးသူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပကၡဒိန္အရ ႏွစ္ဖြားေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။)

စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ရတတ္သည္။ မိမိရည္႐ြယ္ခ်က္ပႏ္ုးတိုင္မ်ားကို သြားလာရာတြင္ ျဖတ္လမ္းနည္း သုံးျခင္း သတိျပဳပါ။ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္အတိုင္း သြားျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈရမည္။ ေငြေၾကး စီးပြားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လုပ္မည္ဆိုပါက အေသးစား လုပ္ငန္းမ်ားသာ ေ႐ြးခ်ယ္သင့္သည္။ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ေခြၽတာစိစစ္ပါ။

*ေခြးႏွစ္ဖြားမ်ားအတြက္ကံဇာတာ*

1922 ၊ 1934 ၊ 1946 ၊ 1958 ၊ 1970 ၊ 1982 ၊ 1994 ၊ 2006 ၊ 2018 ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ေခြးႏွစ္ဖြားမ်ားျဖစ္သည္။ (ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္အတြင္းေမြးသူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပကၡဒိန္အရ ႏွစ္ဖြားေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။)

လုပ္ငန္းစီးပြားေကာင္းေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအသစ္တစ္ခုစတင္ရန္ ေကာင္းေသာႏွစ္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားအတြက္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေကာင္း ရရွိတတ္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ အခြင့္လမ္းေကာင္းမ်ား ေပးအပ္လာသည္ကို လက္ေတြ႕က်က် စနစ္တက် အသုံးခ်ရန္လိုသည္။ အလုပ္ေပၚ စိတ္အာ႐ုံစူးစိုက္မႈေၾကာင့္ ေကာင္းက်ိဳးေပၚေပါက္မည္။ ေငြေၾကးကံ ေကာင္းေသာ္လည္း မစုမိတတ္ျခင္း အကုန္က်မ်ားတတ္ျခင္း ရွိတတ္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။

*ဝက္ႏွစ္ဖြားမ်ားအတြက္ကံဇာတာ*

1923 ၊ 1935 ၊ 1947 ၊ 1959 ၊ 1971 ၊ 1983 ၊ 1995 ၊ 2007 ၊ 2019 ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ဝက္ႏွစ္ဖြားမ်ားျဖစ္သည္။ (ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆုံးပတ္ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္အတြင္းေမြးသူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပကၡဒိန္အရ ႏွစ္ဖြားေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။)

ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ဆုံဆည္းရျခင္း အထက္လူႀကီးေကာင္းမ်ားႏွင့္ဆုံေတြ႕ရျခင္းမ်ား ရွိမည္။  ကိုယ္ပိုင္စီးပြားလုပ္ငန္းသစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္။ စပ္တူရွယ္ယာ အက်ိဳးတူစီးပြားမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ ေမတၱာေရး အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာမ်ား ႀကဳံမည္။ က်န္းမာေရး သတိျပဳရမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ

ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)