ႏွစ္သစ္အခါ ေခါင္းေဆးမဂၤလာ

ႏွစ္ေဟာင္းကုန္ဆံုးမည့္ မဟာသၾကၤန္ရက္မ်ားတြင္ ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳျခင္းသည္ အတိတ္ႏွစ္ေဟာင္းမွ အညံ့ဆိုးမ်ား ေျပေပ်ာက္ျခင္း အက်ိဳးကို ရရွိျပီး သစ္လြင္ေသာႏွစ္သို႔ မဂၤလာက်က္သေရအေပါင္းႏွင့္ ကူးေျပာင္းျခင္း နိမိတ္ကို ျဖစ္ထြန္းေစမည္ဟု က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။

သၾကၤန္ေခါင္းေဆးမဂၤလာကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အက်ေန႔ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေသာ ေန႕ဖြားမ်ားမွ တစ္ပါး အျခားေသာေန႕ဖြားမ်ားသည္ သၾကၤန္အက်ေန႕တြင္ သၾကၤန္ေခါင္းေဆးမဂၤလာကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ယခုႏွစ္ သႀကၤန္အက်ေန႔သည္ တနဂၤေႏြေန႔ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ားသည္ ဝိေသသ ေခါင္းေဆးျခင္းျပဳရမည္။

ယခုႏွစ္ သၾကၤန္က်ခ်ိန္ အခါလဂ္သည္ ကန္လဂ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သမႏၱသၾကၤန္မဟာသၾကၤန္ ျဖစ္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ သၾကၤန္က်ျပီး ၂၄ -မိနစ္အကြာျဖစ္ေသာ ၁၄.၄.၂၀၁၉ တနဂၤေႏြေန႕ ညေန ၅-နာရီ ၄၅-မိနစ္ ၄၂စကၠန္႕အခ်ိန္တြင္ (တနဂၤေႏြေန႕ ဖြားမ်ားမွလြဲ၍) အျခားေန့ဖြားအားလံုးေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳရေပမည္။

ေန႔သားအလိုက္ အျမစ္နံအညြန္႕အရြက္ကို နင္း၍ အညြန္႕နံပန္းအညြန္႕ကို အေဆာင္ျပဳကာ ဂဟပတိအရပ္ကို မ်က္ႏွာမူျပီး ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳၾကရမည္။ သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္သၾကၤန္အက်ေန႕သည္ တနဂၤေႏြေန႕ ၾကာသပေတး ေျမခံျဖစ္ေပရာ တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ားႏွင့္ ၾကာသပေတးေန႕ဖြားမ်ားသည္ ဂဟပတိအရပ္႐ွိ သစ္ပင္ေအာက္တြင္ ျဂဟဇာပြင့္ေသာ အရပ္ကိုမ်က္ႏွာမူၿပီး ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳရေပမည္။ ရွင္းလင္းေစရန္ ေန႕သားအလိုက္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

တနလၤာေန႕ဖြားမ်ား -အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်ိန္၌ အုန္း ၁ရြက္ကို ခင္း၍ ဇီး (ဆူးဖယ္) ၃-ညြန္႕ကို ေဆာင္ကာ ဂဟပတိအရပ္ျဖစ္ေသာ အေနာက္အရပ္သို႕ မ်က္ႏွာမူျပီး တေရာ္ကင္ပြန္းျဖင့္ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳရမည္။ ၿပီးလွ်င္ နင္းထားေသာ အုန္းညြန္႔ကို လက္အိပ္(သို႔) ညွပ္ျဖင့္ ကိုင္ျပီး တနလၤာ၏ ဘုမၼိအရပ္ျဖစ္ေသာ အေနာက္ေတာင္အရပ္သို႕ စြန္႕ပါ။ ေဆာင္ထားေသာ ဇီးညြန္႕မ်ားကို သီရိအရပ္ ျဖစ္ေသာ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္သို႕စြန္႔ၿပီး ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာအလိုက္ ရွိခိုးကန္ေတာ့ဆုေတာင္းျခင္းျပဳပါ။

အဂၤါေန႕ဖြားမ်ား – အထက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္၌ ၾကံ (သို႕)ကံေကာ္ ၂-ရြက္ကိုခင္း၍ ရြက္လွ ၃-ညြန္႕ကို ေဆာင္ကာ ဂဟပတိအရပ္ျဖစ္ေသာ အေနာက္ေျမာက္အရပ္သို႕ မ်က္ႏွာမူျပီး တေရာ္ကင္ပြန္းျဖင့္ ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳရမည္။ ျပီးလွ်င္ နင္းထားေသာ ၾကံ (သို႕)ကံေကာ္ ကို လက္အိပ္ (သို႔)ညွပ္ျဖင့္ကိုင္ျပီး ဘုမၼိအရပ္ျဖစ္ေသာ အေနာက္အရပ္သို႕ စြန္႕ပါ။ ေဆာင္ထားေသာ ရြက္လွညြန္႕မ်ားကို သီရိအရပ္ျဖစ္ေသာ အေရွ႕အရပ္သို႕စြန္႕ျပီး ကိုးကြယ္ရာဘာသာအလိုက္ ရွိခိုးကန္ေတာ့ ဆုေတာင္းျခင္းျပဳပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႕ဖြားမ်ား – အထက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္၌ ဇီး ၃-ညြန္႕ကိုခင္း၍ ပ်ဥ္းမ(သုိ႕)ေမျမိဳ႕ ၅ညြန္႕/ပြင့္ ကို ေဆာင္ကာ ဂဟပတိအရပ္ျဖစ္ေသာ ေျမာက္အရပ္သို႕ မ်က္ႏွာမူျပီး တေရာ္ကင္ပြန္းျဖင့္ ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳရမည္။ ျပီးလွ်င္ နင္းထားေသာ ဇီး ညြန္႕မ်ားကို လက္အိပ္ (သို႔)ညွပ္ျဖင့္ကိုင္ျပီး ဘုမၼိအရပ္ျဖစ္ေသာ အေနာက္ေျမာက္ အရပ္သို႕ စြန္႕ပါ။ ေဆာင္ထားေသာ ပ်ဥ္းမ(သုိ႕) ေမျမိဳ႕ ပန္း/ညြန္႕မ်ားကို သီရိအရပ္ျဖစ္ေသာ အေရွ႕ေတာင္အရပ္သို႕စြန္႕ျပီး ကိုးကြယ္ရာဘာသာအလိုက္ ရွိခိုးကန္ေတာ့ ဆုေတာင္းျခင္း ျပဳပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႕ညေနမြန္းလြဲေနာက္ပိုင္းဖြားမ်ား(ရာဟုမ်ား)- အထက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္၌ ဇီး ၃-ညြန္႕ကိုခင္း၍ ပ်ဥ္းမ(သုိ႕)ေမျမိဳ႕ ၅ညြန္႕/ပြင့္ ကို ေဆာင္ကာ ဂဟပတိအရပ္ျဖစ္ေသာ အေရွ႕ေတာင္အရပ္သို႕ မ်က္ႏွာမူျပီး တေရာ္ကင္ပြန္းျဖင့္ ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳရမည္။ ျပီးလွ်င္ နင္းထားေသာ ဇီး ညြန္႕မ်ားကို လက္အိပ္ ညွပ္ျဖင့္ကိုင္ျပီး ဘုမၼိအရပ္ျဖစ္ေသာ အေရွ႕အရပ္သို႕ စြန္႕ပါ။ ေဆာင္ထားေသာ ပ်ဥ္းမ(သုိ႕)ေမျမိဳ႕ ပန္း/ညြန္႕မ်ားကို သီရိအရပ္ျဖစ္ေသာ အေနာက္အရပ္သို႕စြန္႕ျပီး ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာအလိုက္ ရွိခိုးကန္ေတာ့ ဆုေတာင္းျခင္းျပဳပါ။

ၾကာသပေတးေန႕ဖြားမ်ား – အထက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္၌ ၀ါး ၄-ညြန္႕ကိုခင္း၍ သီဟုိ (သုိ႕) သီး ၆ညြန္႕ ကို ေဆာင္ကာ ဂဟပတိအရပ္ျဖစ္ေသာ အေရွ႕အရပ္ရွိ သစ္ပင္တစ္ပင္ေအာက္တြင္ ျဂဟဇာပြင့္ေသာ အထက္ေကာင္းကင္သို႕ မ်က္ႏွာမူျပီး တေရာ္ကင္ပြန္းျဖင့္ ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳရမည္။ ျပီးလွ်င္ နင္းထားေသာ ၀ါးညြန္႕မ်ားကို လက္အိပ္ ညွပ္ျဖင့္ကိုင္ျပီး ဘုမၼိအရပ္ျဖစ္ေသာ အေရွ႕ေျမာက္ အရပ္သို႕ စြန္႕ပါ။ ေဆာင္ထားေသာ သီဟုိ (သုိ႕)သီးညြန္႕မ်ားကို သီရိအရပ္ျဖစ္ေသာ အေနာက္ေတာင္အရပ္သို႕စြန္႕ျပီး ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာအလိုက္ ရွိခိုးကန္ေတာ့ဆုေတာင္းျခင္းျပဳပါ။

မွတ္ခ်က္။ ။သၾကၤန္အက်ေန႕ တနဂၤေႏြေန႕တြင္ ၾကာသပေတးေျမခံျခင္းေၾကာင့္ ၀ိေသသေခါင္းေလွ်ာ္ရျခင္း မည္ပါသည္။ အေရွ႕အရပ္ရွိ သစ္ပင္ၾကီး ေအာက္တြင္ အဆင္မေျပပါက မိမိတို႔ ေနအိမ္ တိုက္ခန္းမ်ား၏ အေရွ႕အရပ္ေထာင့္တြင္ ပန္းအိုးခ်ျပီး ၄င္းေဘးတြင္ အထက္ေကာင္းကင္သို႕ မ်က္ႏွာမူကာ ေခါင္းေလွ်ာ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤသည္မွာ သင့္ေလ်ာ္သလို ဥာဏ္ကူေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေသာၾကာေန႕ဖြားမ်ား – အထက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္၌ ပ်ဥ္းမ ၅-ညြန္႕ကိုခင္း၍ ဒန္း (သို႕) ထန္း ၇ညြန္႕ကို ေဆာင္ကာ ဂဟပတိအရပ္ျဖစ္ေသာ ေတာင္အရပ္သို႕ မ်က္ႏွာမူျပီး တေရာ္ကင္ပြန္းျဖင့္ ေခါင္းေဆးမဂၤလာ ျပဳရမည္။ ျပီးလွ်င္ နင္းထားေသာ ပ်ဥ္းမ ညြန္႕မ်ားကို လက္အိပ္(သုိ႕) ညွပ္တစ္ခုျဖင့္ကိုင္ျပီး ဘုမၼိအရပ္ျဖစ္ေသာ အေရွ႕ေတာင္အရပ္သို႕ စြန္႕ပါ။ ေဆာင္ထားေသာ ဒန္း (သို႕) ထန္း ညြန္႕မ်ားကို သီရိအရပ္ ျဖစ္ေသာ အေနာက္ေျမာက္အရပ္သို႕စြန္႕ျပီး ကိုးကြယ္ရာဘာသာအလိုက္ ရွိခိုးကန္ေတာ့ ဆုေတာင္းပါ။

စေနေန႕ဖြားမ်ား – အထက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္၌ သီဟုိ(သို႕)သီး ၆ညြန္႕ကိုခင္း၍ အုန္း ၆ညြန္႕ကို ေဆာင္ကာ ဂဟပတိအရပ္ျဖစ္ေသာ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္သို႕ မ်က္ႏွာမူျပီး တေရာ္ကင္ပြန္းျဖင့္ ေခါင္းေဆးမဂၤလာ ျပဳရမည္။ ျပီးလွ်င္ နင္းထားေသာ သီဟုိ(သို႕)သီး ညြန္႕မ်ားကို လက္အိပ္(သုိ႕) ညွပ္တစ္ခုျဖင့္ ကိုင္ျပီး ဘုမၼိအရပ္ျဖစ္ေသာ ေျမာက္အရပ္သို႕ စြန္႕ပါ။ ေဆာင္ထားေသာ အုန္း ညြန္႕မ်ားကို သီရိအရပ္ျဖစ္ေသာ ေတာင္အရပ္သို႕စြန္႕ျပီး ကိုးကြယ္ရာဘာသာအလိုက္ ရွိခိုးကန္ေတာ့ဆုေတာင္းျခင္းျပဳပါ။

တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ားအတြက္ ဝိေသသ(အထူး) ေခါင္းေဆးျခင္း

သၾကၤန္အက်ေန႕ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေသာ တနဂၤေႏြေန႕ဖြားမ်ားသည္ အက်ေန႕တြင္ ေခါင္းေဆးမဂၤလာမျပဳရဘဲ အျခားသူမ်ားႏွင့္ တစ္ရက္ တိတိ(၂၄-နာရီျခားနားေသာ) ကြာဟေသာ အၾကတ္ေန႕ျဖစ္ေသာ ၁၅.၄.၂၀၁၉ ရက္ တနလၤာေန႕ ညေန ၅-နာရီ ၄၅-မိနစ္ ၄၂စကၠန္႕ အခ်ိန္မွသာ ဂဟပတိ အရပ္ျဖစ္ေသာ အေနာက္ေတာင္အရပ္ရွိ သစ္ပင္ေအာက္တြင္ ထုိေန႕၏ ျဂဟဇာပြင့္ရာအရပ္ျဖစ္ေသာ အေရွ႕အရပ္သို႕မ်က္ႏွာမူျပီး ဒန္း(သို႕)ထန္း ၇-ညြန္႕ကို ခင္း၍ ကံေကာ္(သို႕) ၾကံ ၂-ညြန္႕ကို ေဆာင္ကာ တေရာ္ကင္ပြန္းျဖင့္ ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳရမည္။

ျပီးလွ်င္ နင္းထားေသာ ဒန္း(သို႕)ထန္း ညြန္႕မ်ားကို လက္အိပ္(သုိ႕) ညွပ္တစ္ခုျဖင့္ကိုင္ျပီး ဘုမၼိအရပ္ျဖစ္ေသာ ေတာင္္အရပ္သို႕ စြန္႕ပါ။ ေဆာင္ထားေသာ ကံေကာ္(သို႕) ၾကံ ညြန္႕မ်ားကို သီရိအရပ္ျဖစ္ေသာ ေျမာက္အရပ္သို႔ စြန္႕ျပီး ကိုးကြယ္ရာဘာသာအလိုက္ ရွိခိုးကန္ေတာ့ဆုေတာင္းျခင္းျပဳပါ။

မွတ္ခ်က္။ ။အေနာက္ေတာင္အရပ္သစ္ပင္ေအာက္သို႕သြားရန္အဆင္မေျပပါက မိမိတို႕ေနအိမ္ ျခံ၀န္း တိုက္ခန္းမ်ား၏ အေနာက္ေတာင္အရပ္တြင္ ပန္းအိုးခ်ျပီး ၄င္းပန္းအိုးေဘးတြင္ အေရွ႕အရပ္မ်က္ႏွာမူျပီး အထက္ကအတိုင္း ေခါင္းေဆးမဂၤလာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ဤသို႔ သၾကၤန္အခါတြင္ စနစ္တက် ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳျခင္းျဖင့္ လာမည့္ တစ္ႏွစ္တာပတ္လံုး ဘုန္းကံပြင့္လန္းျခင္း၊ မေကာင္းေသာေဘးရန္ အႏၱရာယ္မ်ားမွ ကင္းေ၀းျပီး လုပ္ငန္းစီးပြားတိုးတက္ျခင္း၊ ေကာင္းျခင္းမဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းအက်ိဳးကို ရရွိေစမည္ဟု က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ ညြန္းဆိုထားပါသည္။

သတၱဘာဂီ-ခုႏွစ္ႏွစ္က ျဖစ္ကုန္ေသာ ၊ေရာဂီ – အနာမ်ိဳးတို႕သည္၊ ၀ိနာေသယ်ံဳ -ကင္းေပ်ာက္ကုန္ရာ၏။ သုခဘာဂီ-ခ်မ္းသာျခင္း၏အဖို႕ျဖစ္ကုန္ေသာ ၊သတ သဟႆနီ -တစ္သိန္းေသာ အက်ိဳးတို႕သည္ ၊ ဘေ၀ယ်ံဳ -ျဖစ္ကုန္ရာ၏။

ႏွစ္သစ္မွာ စိတ္၏ ခ်မ္းသာျခင္း၊ကိုယ္၏ က်န္းမာျခင္းျဖင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစ…

အာစရိယဂုဏံအဟံ၀ႏၵာမိ

ဆရာလင္းေဝေအာင္

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)