ဒီႏွစ္ ၁၃၈၀ ထဲမွာ ေငြဝင္ထီေပါက္ ကံေကာင္းမယ့္သူမ်ား

ျမန္မာ့ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ပညာရပ္၏ ေငြဝင္ထီေပါက္ကိန္းမ်ားထဲမွ ဆန္းေဗဒင္ဆရာႀကီး ရန္ကုန္ေက်ာ္ရင္၏ ေငြဝင္ျခင္းထီေပါက္ျခင္း နည္းအရ ယခုျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၀ အတြင္း (17.4.2018 မွ 16.4.2019 အတြင္း) ထီေပါက္ေငြဝင္ကိန္း ရွိမည့္သူမ်ားကုိ ေန႔နံ အလိုက္ အေသးစိတ္ တြက္ခ်က္ေပးလိုက္ပါသည္။

တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား

အသက္ ၁၄၊ ၂၂၊ ၃၀၊ ၃၈၊ ၄၆၊ ၅၄၊ ၆၂၊ ၇၀၊ ၇၈ ႏွစ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းေနေသာ တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားသည္ ထီကံ အလြန္ အက်ိဳးေပးသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ထီထိုးေသာအခါ တြက္ခ်က္ ထိုးစရာမလို။ ၾကံဳရာဆိုင္တြင္ ထိုးရပါမည္။ အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၁ႏွင့္ ၃တို႔ ျဖစ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta Facebook Page မွ တင္ဆက္သည္။ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

တနလၤာ သားသမီးမ်ား

အသက္ ၁၄၊ ၂၂၊ ၃၀၊ ၃၈၊ ၄၆၊ ၅၄၊ ၆၂၊ ၇၀၊ ၇၈ ႏွစ္မ်ားကုိ ျဖတ္သန္းေနေသာ တနလၤာသားသမီးမ်ားသည္ ထီေပါက္ျခင္း ေငြ၀င္ျခင္းမ်ား ဤႏွစ္တြင္ ၾကံဳရမည္။ ထီထိုးေသာအခါ ကိုယ္တိုင္ထိုးရမည္။ ၂၄ပစၥည္း ရြတ္ျခင္း ေခါင္းေလာင္းထိုး၍ ဆုေတာင္းျခင္း ျပဳရမည္။ အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၂၊ ၄၊ ၈၊ ၉ တို႔ ျဖစ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta)

အဂၤါသားသမီးမ်ား

အသက္ ၁၄၊ ၂၂၊ ၃၀၊ ၃၈၊ ၄၆၊ ၅၄၊ ၆၂၊ ၇၀၊ ၇၈ ႏွစ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းေနေသာ အဂၤါသားသမီးမ်ားသည္ ေငြႏွင့္ပက္သက္၍ ကံေကာင္းသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ မိမိအိမ္ႏွင့္ အနီးဆံုးထီဆိုင္တြင္ ထီထိုးပါ။ ထီေပါက္လိုပါက ၀က္သား အမဲသားေ႐ွာင္၊ အသုဘမပို႔ရ၊ ထီေပါက္ပါက အလွဴဒါန ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ လုပ္ပါမည္ဟု သစၥာျပဳပါ။ အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၃ႏွင့္၅ ျဖစ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta Facebook Page မွ တင္ဆက္သည္။ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ား

အသက္္ ၁၄၊ ၂၂၊ ၃၀၊ ၃၈၊ ၄၆၊ ၅၄၊ ၆၂၊ ၇၀၊ ၇၈- ႏွစ္မ်ားကုိ ျဖတ္သန္းေနေသာ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားသည္ မထင္မွတ္ဘဲ ေငြ၀င္ ထီေပါက္ႏိုင္ေသာ ကာလျဖစ္၏။ ထီကို ကိုယ္တိုင္မထိုးရ၊ ၾကံဳရာဆိုင္တြင္ထိုးရမည္၊ ၁ ရြက္က်န္ ထိုးရံုႏွင့္ တစ္သက္စံႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္၏။ အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၄ ၈. ၆ တို႔ျဖစ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta)

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

အသက္ ၁၄၊၁၅၊ ၂၂၊၂၃၊ ၃၀၊၃၁၊ ၃၈၊ ၃၉၊ ၄၆၊၄၇၊ ၅၄၊ ၅၅၊ ၆၂၊၆၃၊ ၇၀၊ ၇၁၊ ၇၈၊ ၇၉ ႏွစ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းေနေသာ ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားသည္ ထူးထူးျခားျခား ေငြဝင္ႏိုင္သလို ထီေပါက္ႏိုင္ေသာ ကံဇာတာပါသူမ်ားျဖစ္၏။ ထီကို ကိုယ္တိုင္ တြက္ခ်က္၍ အျခားသူအား ႏြားႏို႔ႏွင့္ေပါင္မုန့္ ေကြ်း၍ ထိုးရမည္။ အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၅၊ ၇၊ ၀ ျဖစ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta)

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

အသက္၁၄၊ ၂၂၊ ၃၀၊ ၃၈၊ ၄၆၊ ၅၄၊ ၆၂၊ ၇၀၊ ၇၈ မ်ားကို ျဖတ္သန္းေနေသာ ေသာၾကာသားသမီးမ်ားသည္ ေငြနံေကာင္းသူမ်ား ျဖစ္ပါ၏။ မိမိေနထိုင္ရာမွ ေ၀းေသာ ဆိုင္ စက္ဘီး လက္တြန္းလွည္းျဖင့္ တြန္းေသာ ဆိ္ုင္မ်ားတြင္ ထိုးပါ။ အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၁ႏွင့္ ၆ ျဖစ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta Facebook Page မွ တင္ဆက္သည္။ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

စေနသားသမီးမ်ား

အသက္ ၁၄၊ ၂၂၊ ၃၀၊ ၃၈၊ ၄၆၊ ၅၄၊ ၆၂၊ ၇၀၊ ၇၈ ႏွစ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းေနေသာ စေနသားသမီးမ်ားသည္ လြန္စြာ ေငြ၀င္ႏိုင္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ထီမထိုးဘဲ ထီေပါက္သလို ေငြ၀င္ႏိုင္ေသာ ကာလျဖစ္၏။ ထီထိုးပါက ကိုယ္တိုင္တြက္ခ်က္၍ ထိုးပါ။ အျခားသူ မထိုးခိုင္းရ။အက်ိဳးေပးဂဏန္း၇ ၂ ၉ျဖစ္၏။ ေငြနံ အထူးေကာင္းသူမ်ား ျဖစ္၏။ ေငြ၀င္ထီေပါက္ႏိုင္ေသာ္လည္း အရက္ေသာက္သူမ်ား အတြက္ ဤကိန္းက တာ၀န္မယူပါ။ အရက္ေသာက္သူမ်ား ျဖစ္ပါက စီးပြားပ်က္ အမွဳျဖစ္၍ ေထာင္က်ႏိုင္ပါသည္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta)

အထက္ပါ ေငြဝင္ထီေပါက္ေစေသာ ေဟာကြက္မ်ားတြင္ ေငြနံတနလၤာကို ဤႏွစ္၏ အေကာင္းဆံုးေသာ ေဇယ်စေန ကပ္၍ ေဟာျခင္း ျဖစ္၏။ တနလ္ာနံ ေငြျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုယ္ပိုင္ေငြ မဟုတ္ဘဲ အျခားသူ၏ ေငြမ်ား၀င္ျခင္း၊ ေခတၱ သိမ္းထားျခင္း တနလၤာ သားသမီးမ်ားက အကူအညီမ်ားစြာေပးျခင္း တနလၤာနံမ်ား ဝင္လာျခင္းသည္ ကိုယ္ပိုင္ေငြျဖစ္ေသာ ထီေပါက္ျခင္းကို ပ်က္ျပယ္တတ္သည္ကို သတိျပဳရပါမည္။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ

ဆရာလင္းေ၀ေအာင္(ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)