ရုိးရာေဗဒင္ျဖင့္ အက်ိဳးေပး လုပ္ငန္းတြက္စစ္နည္း

မိမိတို႔ ဘဝအက်ိဳးေပးလုပ္ငန္းကုိ လြယ္ကူစြာျဖင့္ တြက္စစ္ႏိုင္ေသာ ေရွးျမန္မာ့လက္ဆန္း ေဗဒင္နည္းပညာ တစ္ခုကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။ ေရွးေခတ္ပညာရွင္ႀကီးအခ်ိဳ႕သည္ ဤနည္းျဖင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အက်ိဳးေပးအလိုက္ ငယ္စဥ္ကာလမွ စတင္တြက္ခ်က္၍ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးေလ့ရွိေၾကာင္းလည္း မွတ္သားရဖူးသည္။

ဦးစြာ “မင္း ကုန္ မတ္ ေဌး လက္ ရံုး ေဒြး ” ဟူေသာ အုပ္စု (၇) စုကို မွတ္သားထားရပါမည္။ မိမိတို႕ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကို (၇)ျဖင့္ စားၿပီး အၾကြင္းကို မွတ္သားထားပါ။ မိမိ ေမြးေန႔ႏွင့္ ၾကြင္းေသာ အၾကြင္းအလုိက္ မည္သည့္အုပ္စု ျဖစ္ေၾကာင္းကို ၾကည့္ရံုျဖင့္ အက်ိဳးေပးလုပ္ငန္းကို သိႏိုင္ပါၿပီ။ သာမန္လူမ်ား လြယ္ကူစြာ နားလည္ေစရန္ ဇယားျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။ (ပံုတြင္ၾကည့္ပါ)

အေပၚအလ်ားလုိက္သည္ “မင္း ကုန္ မတ္ ေဌး လက္ ရံုး ေဒြး ” ဟူေသာ အုပ္စု (၇) စုျဖစ္ၿပီး ေဘးေဒါင္လိုက္သည္ တနဂၤေႏြ အစ ၊ စေနအဆံုး ၇ -ေန႕သားသမီးျဖစ္သည္။ ေန႕သား လိုက္ ၇ျဖင့္ စား၍ ရေသာ အၾကြင္းအလိုက္ ဂဏန္းအရ မည္သည့္အုပ္စုတြင္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနသည္ကို ၾကည့္ၿပီး သိႏိုင္ပါသည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ဥပမာ- မိမိသည္ တနလၤာသားသမီး ဆိုပါက မိမိျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ ကို (၇)ျဖင့္စား က (၃)ၾကြင္းသည္ဆိုပါစို႕ ။ တနလၤာသားသမီးႏွင့္ အတန္းလိုက္တြင္ (၃)ကိုေတြ႕ရမမည္။ အေပၚဆံုး အုပ္စုတန္းကိုၾကည့္ေသာ္ “ေဌး” အုပ္စုတြင္က်ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ မိမိအက်ိဳးေပး လုပ္ငနး္ကို ေဌး အုပ္စုတြင္ ဖတ္ရပါမည္။

မိမိသည္ ေသာၾကာသားသမီးျဖစ္ပီး မိမိျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကို (၇)ျဖင့္စားက (၄)ၾကြင္းမည္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေသာၾကာသားသမီးႏွင့္အတန္းလိုက္ကိုၾကည့္ ၍ (၄)ေနရာကိုေထာက္ပီး အေပၚတန္းကို ၾကည့္လွ်င္ “ကုန္” အုပ္စုတြင္ က်ေရာက္ေသာ ေၾကာင့္ ကုန္အုပ္စုႏွင့္ပက္သက္ေသာ လုပ္ငန္းကို ဖတ္ပါ။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

လုပ္ငန္း (၇) အုပ္စုအလိုက္ အက်ိဳးေပးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ “မင္း” – အုပ္စုတြင္ေရာက္ေသာသူမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ စီမံခန္႕ခြဲရေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစိုးရဆိုင္ရာ မင္းမႈထမ္းလုပ္ငန္း၊ ပုဂၢလိက၀န္ထမ္း၊ မန္ေနဂ်ာ ၊ ရဟန္းသံဃာ ၊ ေဟာေျပာမႈျပဳရသူမ်ား၊ အတတ္ပညာ၊ ကိုယ္က်င့္တရား ၊ သိကၡာတိုု႕ကို အေျခခံ၍ စီမံဦးစီးရေသာလုပ္ငန္းမ်ားအက်ိဳးေပးသည္။

“ကုန္” -အုပ္စုတြင္ေရာက္ေသာ သူမ်ားသည္သည္ ကုန္သြယ္ေရးရာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး၊ အေရာင္း၀ယ္လုပ္ ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ လက္လီလက္ကား လုပ္ငန္းမ်ား၊ စတိုးဆိုင္မ်ား၊ ကုန္စည္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္း၊ သြင္းကုန္ထုန္ကုန္လုပ္ငန္း စသည့္စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သည္ လုပ္ငန္းမ်ားအက်ိဳးေပးသည္။ (ေဗဒင္သုတ – BaydinThyuta ၏ မူပိုင္ ျဖစ္သည္။ အျခား Website ႏွင့္ Facebook Page မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳပါ)

“မတ္” – အုပ္စုတြင္ေရာက္ေသာသူမ်ားသည္ အၾကံေပးေသာသူမ်ား ၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္၊ ေဗဒင္ဆရာ၊ လုပ္ငန္း အတိုင္ပင္ခံ၊ အၾကံေပး၊ စကားေျပာလုပ္ငန္းႏွင့္ အတတ္ပညာ ပူးတြဲ၍ သူတပါးႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးေပးသည္။ “ေဌး” -အုပ္စုတြင္ေရာက္ေသာသူမ်ားသည္ ေငြႏွင့္ရင္း၍ လုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေငြေၾကးႏွင့္ အလုပ္လုပ္၍ ေငြရွာေသာသူမ်ား၊ ေငြရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွ၍ လုပ္ငန္းလုပ္ေသာ စေတာ့ရွယ္ယာကဲ့သို႕ ယခု ကာလလုပ္ငန္း၊ အေပါင္ခံလုပ္ငန္း၊ ေငြစုေငြေခ်းလုပ္ငန္း၊ ခ်မ္းသာမႈကို စြန္ခြာၿပီး ေငြႏွင့္ရင္း၍ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားစေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးေပးသည္။

“လက္” – လက္မႈပညာ၊ အႏုပညာ၊ လက္ႏွင့္ျပဳလုပ္ဆန္းသစ္ေသာ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု၊ အစရွိ ေသာ ပန္းလုပ္ငန္းမ်ား ၊ အႏုပညာဆန္ေသာ ပန္းထိမ္လုပ္ငန္း၊ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ ငန္း၊ အလွဆင္မႈလုပ္ငန္း၊ အစရွိေသာ လက္မႈ အတတ္ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ အေသးစိတ္ အႏုစိတ္ လုပ္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အက်ိဳးေပးသည္။ “ရံုး” – ကိုယ္ႏွင့္ ရုန္းကန္၍ လုပ္ရေသာ လက္ရံုး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ ကိုယ္ ကာယအလွ ၊ ကိုယ္ကာယ ေလ့က်င့္မႈလုပ္ငန္း၊ အားကစားကို အေျခခံလုပ္ငန္း၊ ယဥ္ ကားေမာင္းႏွင္မႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး၊ လႊတိုက္၊ ေလွထိုး စသည့္ ကိုယ္ကာယ စြမ္းရည္ ႏွင့္ ပင္ပန္းခံႏိုင္မႈ စြမ္းအားကို အေျခတည္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ၊ ရုပ္ရည္ရူပကာယကို အေျခတည္ေသာ ပညာရွင္မ်ားလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးေပးသည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

“ေဒြး” -အုပ္စုတြင္ေရာက္ေသာသူမ်ားသည္ ေဒြးေရာယွက္တင္ အမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ျပီး လုပ္ရေသာလုပ္ငန္းမ်ား ၊ ကာလအလိုက္၊ အေနအထားအလိုက္ အက်ိဳးေပးေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရြးျပီး ေငြေၾကးျမဳပ္ႏွံ၍ လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပြဲစားလုပ္ငန္း၊ ၀ယ္ေရာင္းလုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးေပးသည္။ ဤလုပ္ငန္းအုပ္စု(၇)မ်ိဳးသည္ အေျခခံကို တင္ျပထားသည္ျဖစ္ရာ ပရိယာယ္အလိုက္ အလုပ္အေနထားမ်ားကို လက္ရွိ ေခတ္ကာလ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ယွဥ္၍ အုပ္စုတူဖြဲ႕ရႏိုင္သည္။ ဤအတိုင္း လက္ေတြ႕ ကိုယ္တိုင္လည္း တြက္စစ္ႏိုင္သည္။ တစ္ပါးသူအားလည္း တြက္စစ္ အၾကံျပဳေပးႏိုင္ပါသည္။

ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ရုိးရာဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီ ေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ ပညာရွင္)

 

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)