ေန႔နံအလိုက္ အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရး ကံေခတတ္ေသာ အသက္ပိုင္းမ်ား

ျမန္မာ့လက္ဆန္းေဗဒင္ပညာျဖင့္ အခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးရာ ကံဇာတာ အားနည္းတတ္ေသာ အသက္ပိုင္းမ်ားကို ကိုယ္တိုင္တြက္စစ္သတိျပဳႏိုင္သည္။ ျမန္မာ့လက္ဆန္းေဗဒင္ပညာရပ္မ်ားထဲမွ ေသသဝိဇၨာပညာရပ္သည္ အသက္ပိုင္းလိုက္ အလြယ္တကူ တြက္စစ္သတိျပဳႏိုင္ေသာ ပညာရပ္ႀကီး တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ေသသဝိဇၨာ ပညာရပ္ျဖင့္ ေန႔သားအလိုက္ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး ကံေခ ကံညံ့တတ္ေသာ အသက္ပိုင္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း တြက္စစ္ၾကည္ႏိုင္သည္။

တနဂၤေႏြေန႔ဖြားမ်ားအေနျဖင့္ အသက္ကိုတည္ (၇) ျဖင့္စား၍ (၄) ႂကြင္းေသာ အသက္ပိုင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ၁၈ႏွစ္၊ ၂၅ႏွစ္၊ ၃၂ႏွစ္၊ ၃၉ ႏွစ္ ….စေသာအသက္ပိုင္းမ်ားတြင္ ေမတၱာေရး အိမ္ေထာင္ေရး အားနည္းလွေသာ အသက္ပိုင္းမ်ားျဖစ္သည္။  အထူးသျဖင့္ နာမည္တြင္ ေစေနနံ (တ၊ ထ၊ ဒ၊ ဓ၊ န) ျဖင့္ အဆုံးသတ္ မွည့္ေခၚထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုသတိျပဳရမည့္ အသက္ပိုင္းမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရး ပ်က္ျပားလြယ္တတ္ျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္သလို ျဖစ္မလာတတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ သာယာေပ်ာ္႐ႊင္ ခ်မ္းေျမ့မႈ အားနည္းတတ္ေသာ အသက္ပိုင္းမ်ားျဖစ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

တနလၤာေန႔ဖြားမ်ားအေနျဖင့္ အသက္ကို တည္ (၇) ျဖင့္ စား၍ (၂) ႂကြင္းေသာ အသက္ပိုင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ၁၆ႏွစ္၊ ၂၃ႏွစ္ ၊ ၃၀ႏွစ္ ၊ ၃၇ႏွစ္… စေသာအသက္ပိုင္းမ်ားတြင္ အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရး ကေမာက္ကမ ျဖစ္တတ္သည္။ နားလည္မႈ လြဲတတ္ျခင္းႏွင့္ အဆင္မေျပမႈအခ်ိဳ႕ ႀကဳံရတတ္ၿပီး နာမည္တြင္ ( ပ၊ဖ၊ဘ၊မ) ျဖင့္ အဆုံးသတ္ထားသူမ်ား အေနျဖင့္ ပိုမိုသတိျပဳအပ္ေပသည္။

အဂၤါေန႔ဖြားမ်ားသည္ အသက္ကိုတည္ (၇) ျဖင့္ စား၍ (၃) ႂကြင္းေသာ အသက္ပိုင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ၁၇ ႏွစ္၊ ၂၄ႏွစ္၊ ၃၁ႏွစ္၊ ၃၈ႏွစ္…စေသာအသက္ပိုင္းမ်ားသည္ အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရး ညံ့တတ္ေသာ အသက္ပိုင္းမ်ားျဖစ္ေပသည္။ အစစအရာရာ သတိျပဳအပ္ၿပီး မလိုလားအပ္ေသာ အေႏွာင့္အယွက္ မ်ားတတ္ေသာ အသက္ပိုင္းမ်ားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အမည္ ( သ၊ ဟ) ျဖင့္ အဆုံးသတ္သူမ်ား ပိုမို သတိျပဳအပ္ၿပီး နားလည္မႈ အထူးတည္ေဆာက္ထားရမည့္ ကာလမ်ားပင္တည္း။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ဗုဒၶဟူးေန႔ဖြားမ်ားအေနျဖင့္ အသက္ကိုတည္ (၇) ျဖင့္ စား၍ (၅) ႂကြင္းေသာ အသက္ပိုင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ၁၉ ႏွစ္၊ ၂၆ ႏွစ္၊ ၃၃ႏွစ္၊ ၄၀ ႏွစ္…စေသာ အသက္ပိုင္းမ်ားသည္ ေမတၱာေရး အိမ္ေထာင္ေရးကံ အားနည္းေသာ အသက္ပိုင္းမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရးမ်ားတြင္ ကြဲကြာခြဲခြာရတတ္ျခင္း၊ သာယာေပ်ာ္႐ႊင္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ထင္သလို ျဖစ္မလာတတ္ျခင္းမ်ား ႀကဳံရတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ နာမည္တြင္ (အ၊ ဥ) ႏွင့္အဆုံးသတ္သူမ်ား ပိုမို ကံအားနည္းေစတတ္ေပရာ အထူး သတိျပဳအပ္သည္။

-ဗုဒၶဟူးေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းေမြးဖြားသည့္ ရာဟုဖြားမ်ားအေနျဖင့္ အသက္ကိုတည္ (၇) ျဖင့္ စား၍ (ဝ) ႂကြင္းေသာ အသက္ပိုင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ၂၁ႏွစ္၊ ၂၈ႏွစ္၊ ၃၅ႏွစ္၊ ၄၂ ႏွစ္ စေသာ အသက္ပိုင္းမ်ားတြင္ ေမတၱာေရး အိမ္ေထာင္ေရးကံ အားနည္းေစတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အထင္အျမင္ လြဲမွားခံရျခင္း၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ပ်က္ျပားလြယ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္ၿပီး ရန္သေဘာေဆာင္၍ ပဋိပကၡမ်ားတတ္ေသာ အသက္ပိုင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ နာမည္တြင္ ( စ၊ ဆ၊ ဇ၊ ည) ျဖင့္ အဆုံးသတ္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမို သတိျပဳရေပမည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ၾကာသပေတးေန႔ဖြားမ်ားအေနျဖင့္ အသက္ကိုတည္ (၇) ျဖင့္စား၍ (၁) ႂကြင္းေသာ အသက္ပိုင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ၂၂ ႏွစ္၊ ၂၉ ႏွစ္၊ ၃၆ ႏွစ္၊ ၄၃ ႏွစ္…စေသာ အသက္ပိုင္းမ်ားတြင္ အခ်စ္ေရး ေမတၱာေရး ကံဇာတာ အားနည္းေစတတ္ေသာ အသက္ပိုင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ လိမ္ညာခံရျခင္း၊ လွည့္စားခံရျခင္းႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ရခက္ေစေသာ စိတ္ညစ္ရမႈ မ်ားတတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အမည္တြင္ (ယ၊ရ၊လ၊ဝ) ျဖင့္ အဆုံးသတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုသတိျပဳအပ္ေသာ အသက္ပိုင္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ေသာၾကာေန႔ဖြားမ်ားအေနျဖင့္ အသက္ကိုတည္ (၇) ျဖင့္ စား၍ (၆) ႂကြင္းေသာ အသက္ပိုင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ၂၀ ႏွစ္၊ ၂၇ ႏွစ္၊ ၃၄ ႏွစ္၊ ၄၁ ႏွစ္… စေသာအသက္ပိုင္းမ်ားတြင္ အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရး အထူး အားနည္းတတ္ေသာ အသက္ပိုင္းမ်ားျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္သတ္ စိတ္ဆင္းရဲမႈမ်ားတတ္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာပ်က္စရာမ်ား ႀကဳံရတတ္ျခင္းႏွင့္ ေသာကဗ်ာပါဒ မ်ားရတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ နာမည္ကို (က၊ခ၊ဂ၊င) ျဖင့္ အဆုံးသတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမို သတိျပဳအပ္ေသာ အသက္ပိုင္းမ်ားျဖစ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

စေနေန႔ဖြားမ်ားသည္ အသက္ကိုတည္ (၇) ျဖင့္စား၍ (၂) ႂကြင္းေသာ အသက္ပိုင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ၁၆ႏွစ္၊ ၂၃ႏွစ္၊ ၃၀ႏွစ္၊ ၃၇ႏွစ္….စေသာအသက္ပိုင္းမ်ားတြင္ အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရးကံ အားနည္းေစသည္။ တစ္ဖက္လူအတြက္ ပူပန္ေၾကာင့္က် မ်ားရတတ္ျခင္းႏွင့္ အဆင္မေျပမႈ မ်ားျပားတတ္ေသာကာလ ျဖစ္သည္။ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ အားနည္းေနတတ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ နာမည္တြင္ (ပ၊ ဖ၊ ဘ၊ ဗ၊ မ) ျဖင့္ အဆုံးသတ္ မွည့္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ အထူးသတိျပဳသင့္ေပသည္။

ဤကား ျမန္မာ့ေသသဝိဇၨာပညာအရ အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးကံ အားနည္းေစတတ္ေသာ အသက္ပိုင္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး ေန႔သားအလိုက္ ကိုယ္တိုင္တြက္စစ္ သတိျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ားအက်ိဳးငွာ ရည္႐ြယ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ – ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာေဗဒင္ႏွင့္ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာရွင္)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)