အႂကြင္းဖြားအလိုက္ အိုးအိမ္ေနရာကံဇာတာ

တခ်ိဳ႕က ဘဝတြင္ စီးပြားဥစၥာမခ်မ္းသာသည့္တိုင္ အေမြရျခင္း၊အမွီေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းႏွင့္ ေနထိုင္ရသည့္ ကံဇာတာမ်ိဳး ပါလာသည္။ တခ်ိဳ႕မွာ ဝင္ေငြေကာင္း၊ စီးပြားေကာင္း၍ အိုးအိမ္တိုက္တာေကာင္း ပိုင္ဆိုင္သည့္တိုင္ ကိုယ့္အိမ္မွာကိုယ္ ေကာင္းစြာ ေနခြင့္မရဘဲ ခရီးခ်ည္း ပတ္သြားေနရသည့္ ကံမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

တခ်ိဳ႕ကား အိမ္မွာ အေနမ်ား၍ စီးပြားမျဖစ္၊ အျပင္ထြက္ သြားလာလႈပ္ရွားမွ စီးပြားျဖစ္ေတာ့သည္။ တခ်ိဳ႕မွာမူ အိမ္မွာ အေနၿမဲ ၊ အထိုင္ၿမဲလြန္းပါမွ အိမ္ႏွင့္ဆိုင္ကို တြဲဖြင့္၍ အလုပ္လုပ္ပါမွ စီးပြားခ်မ္းသာ ရရွိတတ္သည္။

ျမန္မာ့႐ိုးရာေဗဒင္ပညာတြင္ ေမြးဖြားရာ ျမန္မာသကၠရာဇ္ကို (၇) ႏွင့္စား၍ ရလာေသာ အႂကြင္းေပၚ မူတည္ကာ အိုးအိမ္ေနရာ အေဆာက္အဦႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကံဇာတာကို ေထာက္လွမ္းတြက္ဆႏိုင္ေသာနည္း ရွိသည္။ မိမိ ေမြးဖြားရာ ျမန္မာခုႏွစ္ကို (၇) ႏွင့္စား၍ …

(၁) ႂကြင္းပါက ဘဝတစ္သက္တာတြင္ အိမ္ေျပာင္းအိမ္ေ႐ႊ႕ အလြန္ မ်ားတတ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ေနရာတစ္ခုမွာ အတည္တက် မရွိဘဲ ဟိုေျပာင္းဒီေ႐ႊ႕ လုပ္တတ္ၾကသည္။ အိမ္မကပ္သူမ်ားလည္း ျဖစ္တတ္သည္။ အိမ္ေနရာ ေကာင္းေကာင္း၊ ခမ္းခမ္းနားနားႏွင့္ မေနျဖစ္ဘဲ အိမ္မွာ အေနမ်ားလာလ်င္လည္း ကံအားနည္းလာတတ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

(၂) ႂကြင္းပါက ဘဝတြင္ ေနရာေကာင္း၊ အိုးအိမ္ဌာနေကာင္းမ်ား၌ ေနထိုင္ခြင့္ ရတတ္သည္။ မူလဇာတာအရ တကယ့္ အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းမ်ား၌ ေနထိုင္ပါမွ စီးပြားျဖစ္၊ က်န္းမာခ်မ္းသာတတ္သည္။ ေနထိုင္ရာအိုးအိမ္မွာ အေကာင္းစား မျဖစ္သည့္တိုင္ သပ္ယပ္သန႔္ရွင္း၍ ေနခ်င္စဖြယ္ ျဖစ္ေအာင္ထားပါက ကံေကာင္းပါလိမ့္မည္။

(၃) ႂကြင္းပါက အႀကီးအကဲမ်ားထံမွ အေမြဆက္ဆံျခင္း (သို႔) ႀကီးကဲသူမ်ားကို အမွီျပဳ၍ အိုးအိမ္တိုက္တာႏွင့္ ေနစရာကံေကာင္းျခင္းတို႔ ခံစားရတတ္သည္။ ေနထိုင္ရာအိမ္ကို ေကာင္းသည္ထက္ေကာင္း၊ လွသည္ထက္ လွေအာင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေလ အက်ိဳးေပးေလျဖစ္မည္။ အိမ္ကိုပင္ အမွီျပဳၿပီး စီးပြားျဖစ္ကာ ခ်မ္းသာရတတ္သည္။

(၄) ႂကြင္းပါက အိမ္မွာ ေရရွည္ေနေလ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားႏွင့္ မသင့္ျမတ္ေလ ျဖစ္တတ္သည္။ အိမ္ေနရာဌာန ေကာင္းစြာ ရရွိတတ္ေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္က စိတ္တိုင္းမက်သလို ျဖစ္ေနမိမည္။ ေတာ္႐ုံသင့္႐ုံ အိုးအိမ္မ်ိဳးႏွင့္ အဆင္ေျပအက်ိဳးေပးႏိုင္သည္။ အိမ္ပူအိမ္ဆူတတ္ေသာ သဘာဝ ရွိ၍ ထိုအခ်က္ကိုမူ သတိျပဳထားရလိမ့္မည္။

(၅) ႂကြင္းပါက ေရွးေဟာင္းအိမ္၊ အေမြဆိုင္အိမ္၊ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ အိမ္ (သို႔မဟုတ္) အိမ္အေဟာင္းႏြမ္းႏွင့္ အက်ိဳးေပးတတ္သည္။ အိမ္ကို သစ္လြင္ေတာက္ပစြာ ျပင္ဆင္လိုက္ပါက စီးပြားမျဖစ္ျခင္း၊ မက်န္းမာျခင္းတို႔ကို ႀကဳံရတတ္သည္။ အိမ္ႏွင့္စီးပြား တြဲ၍ မေကာင္း၊ အိမ္မွာ အၿမဲေန၍ မသင့္ေသာ ေနရာဌာနကံဇာတာ ျဖစ္သည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

(၆) ႂကြင္းပါက အိုးအိမ္ေနရာ ခမ္းခမ္းနားနားႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ေနထိုင္ခြင့္ရတတ္သည္။ အိမ္ေနရာေကာင္း၍ အခ်က္အခ်ာလည္း က်ၿပီး စီးပြားရွာရန္ အခြင့္အလမ္းသာေသာေနရာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္သည္။ အေမြအႏွစ္သေဘာ ရရွိျခင္း၊ ထီေပါက္ေငြဝင္၍ ဝယ္ျဖစ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ အိမ္ေကာင္း ရတတ္သည္။ အိမ္ကို အမွီျပဳ၍ စီးပြားရွာႏိုင္သည္။

(ဝ) ႂကြင္းပါက ဘဝတြင္ အိမ္တစ္လုံးမက ပိုင္ဆိုင္ရတတ္ေသာ္လည္း ေနရာဌာန မတည္ၿမဲဘဲ ဟိုအိမ္ေျပာင္း၊ ဒီအိမ္ေျပာင္းႏွင့္ အေျခမက်ဘဲ ျဖစ္တတ္သည္။ မည္မွ်ပင္ အိမ္ကို ခမ္းနားစြာ ျပင္ဆင္ေနထိုင္လိုသည္ျဖစ္ေစ ၾကာၾကာေနခြင့္ မရဘဲ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ရတတ္သည္။ ေနရာအတည္တက် မရွိဘဲ ေ႐ြ႕လ်ားရတတ္သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အိုးအိမ္ေနရာကံဇာတာမ်ားသည္ မူလေမြးခုႏွစ္ကိုသာ အေျခခံ၍ တြက္ခ်က္ထားျခင္းေၾကာင့္ လူတစ္ဦခ်င္းစီ၏ ဇာတာႏွင့္ တြက္စစ္သည္ေလာက္ ထိေရာက္မွန္ကန္မႈ မရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ေဗဒင္ဗဟုသုတ အျဖစ္ မွတ္သားေလ့လာႏိုင္ရန္အလု႔ိငွာ ေဖာ္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေန႔ဖြားအားလုံး အိုးအိမ္ေနရာဌာနေကာင္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရရွိၾကပါေစ – ဧက (ေဗဒင္သုတ)

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)