၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ေမြးရက္အလိုက္ ႏွလုံးသားေရးရာ သခ်ၤာေဗဒေဟာကိန္း

ယခုႏွစ္အတြင္း အခ်စ္ေရး ကံေကာင္းမွာလား၊ ေမတၱာေရးကံ အေျခအေန ဘယ္လိုရွိမလဲ စသည္ျဖင့္ သိခ်င္သူမ်ားအတြက္ သခ်ၤာေဗဒ (ဝါ) ဂဏန္းေဗဒင္ပညာရပ္ျဖင့္ တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

(၁) ဂဏန္းသမားမ်ား( ၁၊ ၁၀၊ ၁၉၊ ၂၈) ရက္ ေမြးသူမ်ား
ယခုႏွစ္ဟာ သက္ဆိုင္သူႏွင့္ ပက္သက္၍ အခ်ိန္ေပးဖို႔ လိုအပ္ေသာႏွစ္ ျဖစ္သည္။ အလုပ္ႏွင့္ အခ်စ္ေရးၾကားတြင္ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ မထိန္းညႇိႏိုင္မႈေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ျဖစ္ေပၚရတတ္သည္။ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ် မွားတတ္ျခင္းကို သတိျပဳပါ။ အိမ္ေထာင္ျပဳလိုသူမ်ား အခက္အခဲအခ်ိဳ႕ ရင္ဆိုင္ရတတ္ေသာ္လည္း ႏိုဝင္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာလမ်ားတြင္ အဆင္ေျပသြားမည္။ မိဘအသိုင္းအဝိုင္း၏ ကူညီမႈရမည္။

(၂) ဂဏန္းသမားမ်ား ( ၂၊ ၁၁၊ ၂၀၊ ၂၉) ရက္ ေမြးသူမ်ား
စန္းပြင့္ျခင္း၊ ေမတၱာေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္း ႀကဳံရမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ခ်စ္သူမရွိသူမ်ား ခ်စ္သူသစ္ရျခင္း ၊ ခ်စ္သူသစ္ရွိသူမ်ား တည္ၿငိမ္စြာျဖင့္ နားလည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္မည္။ ခရီးအတူ သြားျဖစ္ျခင္းမ်ား ႀကဳံရမည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ေဖးမမႈ နားလည္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္။ မိသားစု အသိုင္းအဝန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

(၃) ဂဏန္းသမားမ်ား ( ၃၊ ၁၂၊ ၂၁၊ ၃၀) ရက္ ေမြးသူမ်ား
ယခုႏွစ္တြင္း ႏွလုံးသားေရးရာတြင္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားရတတ္ျခင္းေၾကာင့္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ အႀကံဉာဏ္မ်ား လက္ခံရယူပါ။ မၾကာခဏ ျငင္းခုံရျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးၾကား ဆက္ဆံေရး ထိခိုက္ေစႏိုင္ျခင္း သတိျပဳပါ။ ယခုႏွစ္သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အခက္အခဲမ်ား နားလည္မႈ လြဲမွားျခင္းမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ရန္ စမ္းသပ္မႈ ႀကဳံရမည့္ကာလျဖစ္သည္။ အဆိုပါစမ္းသပ္မႈမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ပါက ပိုမိုခိုင္မာေသာ သံေယာဇဥ္ႏွင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႕မႈကိုရရွိေပမည္။

(၄) ဂဏန္းသမားမ်ား (၄၊ ၁၃၊ ၂၂၊ ၃၁) ရက္ ေမြးသူမ်ား
ယခုႏွစ္ ႏွလုံးသားေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္သူႏွင့္ ခရီးရွည္ ထြက္ရတတ္မည္။ လက္တြဲေဖာ္ ရွာေဖြေနသူမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ လက္တြဲေဖာ္ရမည္။ ေမတၱာေရးတြင္ သံေယာဇဥ္ေႏွာင္ဖြဲ႕မႈ ပိုမို အားေကာင္းလာၿပီး ယုံၾကည္မႈခိုင္မာလာမည္။ သာယာေပ်ာ္႐ႊင္မႈမ်ား ဖန္တီးရယူႏိုင္မည္။

(၅) ဂဏန္းသမားမ်ား (၅၊ ၁၄၊ ၂၃) ရက္ ေမြးသူမ်ား
ေမတၱာေရး တြင္ ထူးျခားေသာကိစၥမ်ား ေပၚထြန္းလာမည္။ ခ်စ္သူမရွိသူမ်ား ခ်စ္သူသစ္ ရမည္။ စန္းပြင့္မည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ ရည္႐ြယ္ထားသူမ်ား ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္မည္။ နားလည္မႈ လြဲမွားျခင္းအပါအဝင္ ႏွလုံးသားေရးရာအခက္အခဲမ်ား ေျပေပ်ာက္သြားမည္။ ခ်စ္သူ လက္တြဲေဖာ္ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားမွ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရမည္။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

(၆) ဂဏန္းသမားမ်ား ( ၆၊ ၁၅၊ ၂၄) ရက္ေမြးသူမ်ား
ယခုႏွစ္အတြင္း ႏွလုံးသားေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ သတိျပဳရေပမည္။ နားလည္မႈလြဲစရာကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ မႀကိဳးစားဘဲ အ႐ြဲ႕တိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ပိုမိုဆိုးဝါးေစေသာဘက္သို႔ ေရာက္သြားတတ္သည္။ အခ်ိန္ဆြဲျခင္း ေခါင္းမာျခင္းမ်ား ေလ်ာ့ကာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျဖရွင္းမႈကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

(၇) ဂဏန္းသမားမ်ား (၇၊ ၁၆ ၊ ၂၅) ရက္ေမြးသူမ်ား
ေမတၱာေရး ဘက္တြင္ အခ်ိန္ေပးႏိုင္မႈ အားနည္းမႈနည္းတတ္သည္။ ခ်စ္သူ လက္တြဲေဖာ္၏ တိုးတက္မႈမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရတတ္မည္။ အလုပ္ႏွင့္ အခ်စ္ေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ခ်ိန္ညႇိေပးရပါမည္။ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစမည့္ အရာမ်ားကို တတ္အားသေ႐ြ႕ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး ေလးစားမႈျဖင့္ အျပန္အလွန္ ေကာင္းေသာနားလည္မႈကို တည္ေဆာက္ထားသင့္သည္။

(၈) ဂဏန္းသမားမ်ား ( ၈၊ ၁၇ ၊ ၂၆) ရက္ေမြးသူမ်ား
သံသယျဖစ္စရာမ်ား ႏွင့္ စိတ္မလုံၿခဳံမႈအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ စိတ္ပင္ပန္းရတတ္မႈ ရွိတတ္မည္။ ယခုႏွစ္တြင္ လက္တြဲေဖာ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈ အမွားအနည္းငယ္ေၾကာင့္ စိတ္ရႈပ္စရာ ႀကဳံရတတ္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အဆုံးစြန္ထိ ေရာက္တတ္သြားျခင္းကို သတိျပဳပါ။ နားလည္မႈျဖင့္ ေျဖရွင္းမွ အဆင္ေျပသြားမည္။ ေလးစားမႈ၊ ဂ႐ုစိုက္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈတို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ယူၿပီး ေျဖရွင္းအဆင္ေျပသြားမည္။

(၉) ဂဏန္းသမားမ်ား (၉၊ ၁၈၊ ၂၇) ရက္ေမြးသူမ်ား
႐ုတ္တရက္ ျဖစ္လာေသာ စိတ္ရႈပ္စရာမ်ားေၾကာင့္ ေမတၱာေရးတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မွားယြင္းတတ္ျခင္း သတိျပဳပါ။ အခ်ိန္ေပးႏိုင္မႈရွိရန္လိုအပ္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ အေနေဝးသူမ်ား မၾကာခဏ အဆင္မေျပမႈ ျဖစ္ရတတ္သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ေမတၱာေရးဘဝတစ္ခုကို အခ်ိန္ယူတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ လိုပါမည္။

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးခ်မ္းေျမ့ပါေစ
ဆရာလင္းေဝေအာင္ (ျမန္မာ့ဆန္းက်မ္းေဗဒင္ႏွင့္ ေကပီေရွ႕ေဆာင္နကၡတ္ပညာရွင္)

 

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)