နာမည္ ပကၡလြတ္၏ မလြတ္၏

လုိတုိရွင္း သြားၾကပါစုိ႔။ တြက္လုိသည့္ ဇာတာရွင္ (၀ါ) ကေလးငယ္၏ ျမန္မာေမြးခုနွစ္ကုိ တည္ပါ။ ၇ ျဖင့္ စား ပါ။ အၾကြင္းကုိ ၾကည့္ပါ။

အၾကြင္းသည္ ၁ၾကြင္း ျဖစ္ျပီး အမည္မွည့္ေခၚထားသည့္ေန႔နံမ်ားသည္ (၁) တနဂၤေႏြနံ အစ တနဂၤေႏြ အဆုံး (၂) စေနနံ အစ တနလၤာနံအဆုံး / တနလၤာနံအစ စေနနံအဆုံး (၃) ေသာၾကာနံအစ အဂၤါနံ အဆုံး / အဂၤါနံအစ ေသာၾကာနံအဆုံး (၄) ဗုဒၶဟူးနံအစ  ၾကာသာပေတးနံအဆုံး / ၾကာသာပေတးနံအစ  ဗုဒၶဟူးနံအဆုံး မ်ားထဲက တစ္ခုခုျဖစ္ေနခဲ့မယ္…ဆုိရင္… ဘာေန႔သားသမီးေလးအတြက္ပဲျဖစ္ေစ …မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ပကၡအမည္တြဲမ်ားလုိ႔ မွတ္ယူပါ။

အၾကြင္းသည္ ၂ ျဖစ္ျပီး အမည္မွည့္ေခၚထားသည့္ ေန႔နံမ်ားသည္ (၁) တနလၤာနံအစ  တနလၤာနံအဆုံး (၂) တနဂၤေႏြနံအစ အဂၤါနံအဆုံး / အဂၤါနံအစ  တနဂၤေႏြနံအဆုံး (၃) ဗုဒၶဟူးနံအစ  စေနနံအဆုံး / စေနနံအစ  ဗုဒၶဟူးနံအဆုံး (၄) ေသာၾကာနံအစ  ၾကာသပေတးနံအဆုံး / ၾကာသာပေတးနံအစ  ေသာၾကာနံအဆုံး စသည့္ျဖင့္ အမည္တြဲမ်ားထဲက ျဖစ္ေနခဲ့မယ္ဆုိရင္ ဘာေန႔သားသမီး အတြက္ပဲျဖစ္ေစ ..မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ပကၡအမည္တြဲမ်ားလုိ႔ မွတ္ယူပါ။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

အၾကြင္းသည္ ၃ ျဖစ္ျပီး …အမည္မွည့္ေခၚထားသည့္ ေန႔နံမ်ားသည္ (၁) အဂၤါနံအစ  အဂၤါနံအဆုံး (၂) တနလၤာနံအစ ဗုဒၶဟူးနံအဆုံး/ ဗုဒၶဟူးနံအစ  တနလၤာနံအဆုံး (၃) ၾကာသာပေတးနံအစ  တနဂၤေႏြနံအဆုံး / တနဂၤေႏြနံအစ  ၾကာသာပေတးနံအဆုံး (၄) စေနနံအစ ေသာၾကာနံအဆုံး / ေသာၾကာနံအစ စေနနံအဆုံး စသည့္ျဖင့္ အမည္တြဲမ်ားထဲက ျဖစ္ေနခဲ့မယ္ဆုိရင္ ဘာေန႔သားသမီး အတြက္ပဲျဖစ္ေစ ..မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ပကၡအမည္တြဲမ်ားလုိ႔ မွတ္ယူပါ။

အၾကြင္းသည္ ၄ ျဖစ္ျပီး … အမည္မွည့္ေခၚထားေသာ ေန႔နံမ်ားသည္ (၁) ဗုဒၶဟူးနံအစ  ဗုဒၶဟူးနံအဆုံး (၂) အဂၤါနံအစ  ၾကာသာပေတးနံအဆုံး / ၾကာသာပေတးနံအစ  အဂၤါနံအဆုံး (၃) ေသာၾကာနံအစ  တနလၤာနံအဆုံး / တနလၤာနံအစ ေသာၾကာနံအဆုံး (၄) တနဂၤေႏြနံအစ  စေနနံအဆံုး / စေနနံအစ တနဂၤေႏြနံအဆုံး စသည့္ျဖင့္ အမည္တြဲမ်ားထဲက ျဖစ္ေနခဲ့မယ္ဆုိရင္ ဘာေန႔သားသမီး အတြက္ပဲျဖစ္ေစ ..မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ပကၡအမည္တြဲမ်ားလုိ႔ မွတ္ယူပါ။

အၾကြင္းသည္ ၅ ျဖစ္ျပီး …အမည္မွည့္ေခၚထားေသာ ေန႔နံမ်ားသည္ (၁) ၾကာသာပေတးနံအစ ၾကာသာပေတးနံအဆုံး (၂) ဗုဒၶဟူးနံအစ ေသာၾကာနံအဆုံး / ေသာၾကာနံအစ ဗုဒၶဟူးနံအဆုံး (၃) အဂၤါနံအစ  စေနနံအဆုံး / စေနနံအစ  အဂၤါနံအဆုံး (၄) တနဂၤေႏြနံအစ  တနလၤာနံအဆုံး / တနလၤာနံအစ  တနဂၤေႏြနံအဆုံး စသည့္ျဖင့္ အမည္တြဲမ်ားထဲက ျဖစ္ေနခဲ့မယ္ဆုိရင္ ဘာေန႔သားသမီး အတြက္ပဲျဖစ္ေစ ..မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ပကၡအမည္တြဲမ်ားလုိ႔ မွတ္ယူပါ။

အၾကြင္းသည္ ၆ ျဖစ္ျပီး … အမည္မွည့္ေခၚထားေသာ ေန႔နံမ်ားသည္ (၁) ေသာၾကာနံအစ  ေသာၾကာနံအဆုံး (၂) ၾကာသာပေတးနံအစ  စေနနံအဆုံး / စေနနံအစ  ၾကာသာပေတးနံအဆုံး (၃) တနဂၤေႏြနံအစ  ဗုဒၶဟူးနံအဆုံး / ဗုဒၶဟူးနံအစ  တနဂၤေႏြနံအဆုံး (၄) အဂၤါနံအစ တနလၤာနံအဆုံး / တနလၤာနံအစ  အဂၤါနံအဆုံး စသည့္ျဖင့္ အမည္တြဲမ်ားထဲက ျဖစ္ေနခဲ့မယ္ဆုိရင္ ဘာေန႔သားသမီး အတြက္ပဲျဖစ္ေစ ..မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ပကၡအမည္တြဲမ်ားလုိ႔ မွတ္ယူပါ။

အၾကြင္းသည္ ၀ ျဖစ္ျပီး …အမည္မွည့္ေခၚထားေသာ ေန႔နံမ်ားသည္ (၁) စေနနံအစ စေနနံအဆုံး (၂) ေသာၾကာနံအစ တနဂၤေႏြနံအဆုံး / တနဂၤေႏြနံအစ  ေသာၾကာနံအဆုံး (၃) တနလၤာနံအစ  ၾကာသာပေတးနံအဆုံး / ၾကာသာပေတးနံအစ  တနလၤာနံအဆုံး (၄) ဗုဒၶဟူးနံအစ အဂၤါနံအဆုံး/ အဂၤါနံအစ ဗုဒၶဟူးနံအဆုံး ..စသည့္ျဖင့္ အမည္တြဲမ်ားထဲက ျဖစ္ေနခဲ့မယ္ဆုိရင္ ဘာေန႔သားသမီး အတြက္ပဲျဖစ္ေစ ..မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ပကၡအမည္တြဲမ်ားလုိ႔ မွတ္ယူပါ။ (ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ)

ကဲ ေနာက္ထပ္ လုိတုိရွင္း ထပ္သြားပါမယ္။ အမည္ပကၡမိေတာ့ဘာျဖစ္လဲ..။ က်မ္းေတြမွာကေတာ့ တုိင္ျပန္ဦးေစာက္ နဲ႔ ပကၡပါမိေနခဲ့ရင္ အသက္ေဘးထိ ျဖစ္ေစနုိင္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ေမာင္ဖုန္းကေတာ့ မိဘေတြ မွတ္လုိ႔ လြယ္ေအာင္ …ေျပာပါ့မယ္။ ပကၡမိသည့္ အမည္ရွင္ေတြသည္ ဘ၀မွာ ၾကီးမားတဲ့ အခက္အခဲၾကီးေတြ ရင္ဆုိင္ရတတ္ပါတယ္။

မိမိရဲ႕ ေမြးနံအေပၚမူတည္ျပီး မိမိမွည့္ထားေသာ ပကၡအမည္မွာ ပါ၀င္ေနသည့္ ေန႔နံေတြ ျဂိဳဟ္ေတြအလုိက္….. အိမ္ေထာင္ေရး ပကၡအမ်ဳိးအစားျဖစ္ေနရင္ …ၾကီးမားေသာ အိမ္ေထာင္ေရး အခက္အခဲမ်ား အသက္ေမြးမႈ ဆုိင္ရာ ပကၡအမ်ဳိးအစားျဖစ္ေနရင္…အလုပ္အကုိင္နွင့္ ပတ္သက္ေသာအခက္အခဲမ်ား က်န္းမာေရး ပကၡအမ်ဳိးအစားျဖစ္ေနရင္…က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ဘ၀ျပႆနာမ်ား …အသက္ေဘးနွင့္ ဆုိင္ေသာ ပကၡအမ်ဳိးအစားျဖစ္ေနရင္ အသက္ေဘးအႏၱရယ္မ်ား မုခ် (မုခ်) ၾကံဳရေစတတ္တယ္လုိ႔မွတ္ပါ။ ပကၡဆုိတာ အလကားပါကြာ..ဘာမွမဟုတ္ပါဘူးဆုိျပီး ဖင္ပိတ္ျငင္းေနၾကသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ သြားမလုပ္ပါနဲ႔။ ခံရမွာက ကုိယ့္ရင္ေသြးပါ။

ကၽြန္ေတာ္ေလ့လာအားထုတ္ သုေတသနျပဳခဲ့ျပီးသည့္ေနာက္ ပကၡအမ်ဳိးအစားအလုိက္ ဆုိင္ရာပကၡမ်ား အလုပ္လုပ္သည့္ အသက္ပုိင္းေတြ မွာ …၊ ဆုိင္ရာအခက္အခဲအမ်ဳိးအစားေတြကုိ အမည္ရွင္ဟာ မုခ် (မုခ်အဆင့္) ၾကံဳေတြ႕ျဖတ္သန္းၾကရပါတယ္။

ေက်ာ္လႊားနုိင္လုိ႔ ပုိမုိေအာင္ျမင္လာၾကသူေတြရွိသလုိ…မေက်ာ္လႊားနုိင္လုိ႔ ဘ၀ကုိ အရႈံးေပးသြားရသူေတြလည္း ဒုနဲ႔ေဒးပါ။ ေက်ာ္လႊားနုိင္သူေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မေက်ာ္လႊားနုိင္သူေတြ အတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ .ေသခ်ာတာကေတာ့ ပကၡအမည္ေတြသည္ ဆုိင္ရာအမည္ရွင္ေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြကုိ .ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ မ်ားေစတာ အမွန္ပါပဲ။

ကဲ.ခဏခဏေျဖေပးရ ရွင္းေပးရလြန္းလုိ႔ ..ဒီပုိ႔စ္ကုိ မ်က္လုံး၀ါးေနသည့္ၾကားက အေသးစိတ္ ရုိက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ကၽြန္မသားေလး နာမည္ ပကၡမိသလား ရွင္႔လုိ႔ ေမးမယ့္အစား သည္ပုိ႔စ္ကုိ …ျဖစ္နုိင္သမွ်…ရွယ္ယူထားၾကပါ။ မိသားစု အတြက္ …မွတ္ထား ၊ ေဆ့ဗ္ထား ၊ ေနာင္ကာလမ်ားစြာအထိလည္း အသုံးျပဳနုိင္ပါေၾကာင္း။ ေလးစားစြာျဖင့္ – ဆရာစိုးမုိးထြန္း (ေခၚ) ဆရာေဝသာလီေမာင္ဖုန္း ph – 09 789 333 791

(ေဗဒင္သုတ၏ မူပိုင္ေဆာင္းပါး ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ Social Media Platform မ်ား ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳပါ။ ဖတ္ရႈအားေပးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္)